Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 187

 

 

                                       гр. КНЕЖА   16 . 12 . 2016 г.

 

                           В    И  М  Е  Т  О    Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

    КНЕЖАНСКИ  РАЙОНЕН СЪД  в публично заседание  на тридесети ноември  две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ  АНТОН АНТОНОВ  

                             

                                                                                                                          При секретаря : С.Х.

като разгледа докладваното от  съдията      гр.дело № 390  по описа  за 2016  год. за да се произнесе взе предвид следното :

        Производство по чл.530 и сл. от ГПК, вр. с чл.51 от ЗН.

    Депозирана е молба от „Банка ДСК” ЕАД-С., с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление:гр.С., ул.”М.”№, представлявано от Главния изпълнителен директор В. М. Сп. от гр.С. и изпълнителния директор Д. Н. Н. от гр.С., чрез пълномощника гл.юрисконсулт Н.М.И. , с ЕГН **********, при Регионален център гр. Пл., със съдебен адрес *** ,  в която се сочи , че между Банка ДСК и М.И.Н. е бил сключен договор за кредит за кредит за овърдрафт от 17.04.2008г. в размер на 178 лв. Поради настъпила смърт на кредитополучателя, вноските по кредита били преустановени, като не са постъпвали такива и от наследниците на лицето. Твърди се, че поради неявяване в Банката на наследниците на починалото лице за заявяване дали приемат наследството, за банката е налице правен интерес да потърси дължимите й суми, вкл. по съдебен ред, като за целта следва да бъдат уведомени наследниците за наличието на кредит, ползван от наследодателя им. От съда се иска да определи срок, в който наследниците на М.И.Н. , с ЕГН ********** ***, да заявят приемат ли наследството на своя наследодател или се отказват от него.

    Представени са следните писмени доказателства : заверени копия от договор за кредит за за кредит за овърдрафт от 17.04.2008 год.; нотариално заверено пълномощно на юрк. Н.М.И. и удостоверение за наследници изх.№ 175/ 26.08.2016 год., изд. от с.Бр.

Безспорно по делото е, че М.И.Н. е починала на          .2015 год., за което е съставен акт за смърт №        от 06.08.2015 год. съставен в с.Бр., област Пл.

От представеното Удостоверение за наследници №175/26.08.2016г. на с.Бр. , Община Кн. е видно , че нейни наследници по закон са  : К.Г.Н., с ЕГН **********,*** ; А.А., с ЕГН **********,*** 095 03 ; К.-Д.А., с ЕГН **********,*** 095 03 ; С.Б.Н., с ЕГН **********,*** 006 02 01 026 и А.Б.Н., с ЕГН **********,*** 032 Б 02 010.

    К.Г.Н. редовно призована, не се яви в съдебно заседание и писмено не е изразила волеизявление дали приема или се отказва от наследството.  

А.А.  редовно призована,  се яви в съдебно заседание и заяви , че приема наследството на починалата си баба – М.И.Н. . 

 К.-Д.А.  редовно призован,  се яви в съдебно заседание и заяви , че приема наследството на починалата си баба – М.И.Н. . 

С.Б.Н. редовно призован, не се яви в съдебно заседание и писмено не е изразил волеизявление дали приема или се отказва от наследството. 

А.Б.Н. редовно призован, не се яви в съдебно заседание и писмено не е изразил волеизявление дали приема или се отказва от наследството. 

 След като се запозна с изложените становища и събраните по делото писмени доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, съдът възприе следното: От представените от молителя писмени доказателства, безспорно се установява, че същият е кредитор на починалото лице М.И.Н., по силата на сключен между тях кредит за овърдрафт от 17.04.2008г. в размер на 178 лв. По безспорен начин се установява, че посочените в молбата лица са законни наследници на длъжника по договора. Ето защо съдът приема, че молителят е заинтересовано, по смисъла на разпоредбата на чл.51 от ЗН, лице и има право да иска от съда да призове наследниците на починалата М.И.Н. и да им определи срок, в който те да заявят дали приемат или се отказват от наследството, оставено след смъртта на наследодателя им. Съгласно чл.48 и сл. от ЗН, наследството се придобива с приемането му, което  произвежда действие от откриването на наследството - с писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито наследството; извършване на действие от страна на  наследника, което несъмнено предполага неговото намерение да приеме наследството или, когато укрие наследствено имущество (в последната хипотеза наследникът губи правото на наследствен дял от укритото имущество). Следва да се уточни, че недееспособните (в т.ч. ненавършилите пълнолетие – чл.5 от ЗЛС), държавата и обществените организации приемат наследството само по опис (чл.61 ал.2 от ЗН). Наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават. Наследник, който е приел наследството по опис, отговаря само до размера на полученото наследство(чл.60 от ЗН). За да се ангажира отговорността на наследниците на починало лице за негови задължения е необходимо, съгласно чл.60 от  ЗН, те да са приели наследството. Наследството се приема по указания в чл.49 от ЗН ред - изрично с писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито наследството, което се вписва в особена за това книга, както и мълчаливо- чрез извършване на действие, което несъмнено предполага намерението на наследника да приеме наследството .

В разглеждания случай, единствено наследниците А.А. и К.-Д.А. се явиха лично в съдебно заседание и изразиха волята си да приемат наследството, поради което това тяхно заявление следва да бъде вписано в особената книга за приемане на наследство.

Наследниците: К.Г.Н.; С.Б.Н. и А.Б.Н. не са изразили волеизявление дали приемат или се отказват от наследството. С изтичането на срока се погасява правото им да приемат наследството, като същите са надлежно уведомени за последиците при бездействието им, а именно, че съдът ще приеме, че наследникът е загубил правото да приеме наследството.  Поради това съдът следва да постанови да се впише в особената книга за приемане на наследство по чл.49 ал.1 от ЗН, че съгласно чл.51 ал.2,  вр. ал.1 от ЗН, че К.Г.Н.; С.Б.Н. и А.Б.Н. са загубили правото да приемат наследството, останало от М.И.Н. , починала на ……….2015 год., за което е съставен акт за смърт № …. от 06.08.2015 год. съставен в с.Бр., област Пл.

    Водим от горното и на основание чл.51 от ЗН, съдът

 

                                     Р     Е     Ш     И  :             

           

ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за приемане и отказ от наследство , водена при Районен съд гр.Кн., волеизявлението на А.А., с ЕГН **********,***  , за приемане на наследството, оставено след смъртта на М.И.Н., починала на ……...2015 год., акт за смърт № ……… от 06.08.2015 год. съставен в с.Бр., област Пл.

ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за приемане и отказ от наследство , водена при Районен съд гр.Кн., волеизявлението на К.-Д.А., с ЕГН **********,***  , за приемане на наследството, оставено след смъртта на М.И.Н., починала на ……….2015 год., акт за смърт № ……. от 06.08.2015 год. съставен в с.Бр., област Пл.

ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за приемане и отказ от наследство, водена при Районен съд гр.Кн., че съгласно чл.51, ал.2, вр. ал.1 от ЗН, К.Г.Н., с ЕГН **********,*** е загубила правото да приеме наследството, оставено след смъртта на М.И.Н. , починала на ……….2015 год., акт за смърт № ……. от 06.08.2015 год. съставен в с.Бр., област Пл.

ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за приемане и отказ от наследство, водена при Районен съд гр.Кн., че съгласно чл.51, ал.2, вр. ал.1 от ЗН, С.Б.Н., с ЕГН **********,***   е загубил правото да приеме наследството, оставено след смъртта на М.И.Н. , починала на ……...2015 год., акт за смърт № …… от 06.08.2015 год. съставен в с.Бр., област Пл.

ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за приемане и отказ от наследство, водена при Районен съд гр.Кн., че съгласно чл.51, ал.2, вр. ал.1 от ЗН, А.Б.Н., с ЕГН **********,***   е загубил правото да приеме наследството, оставено след смъртта на М.И.Н. , починала на ……….2015 год., акт за смърт № ……… от 06.08.2015 год. съставен в с.Бр., област Пл.

Решението, на основание чл.537, ал.1 от ГПК, е окончателно и не подлежи на обжалване.

 Препис от същото да се изпрати на страните за сведение.

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: