РЕШЕНИЕ № 47

 

гр. Кн., 18.03.2014 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

КН. РАЙОНЕН СЪД, в публичното заседание на осемнадесети март през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Мая Кончарска,

            при секретаря Г.Б.,

като разгледа докладваното от съдията Кончарска Гр. дело № 127 по описа за 2014 година на  Районен съд – Кн. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 26, ал.1 във връзка с чл. 25, ал.1, т.2

 от Закона за закрила на детето /ЗЗакр.Д/.

 

Постъпила е молба от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – гр.Кн. – М.Ж.Б., с която на основание чл. 26 във вр. с чл. 4, ал.1, т.4 във вр. с чл. 25, ал.1, т.2 от ЗЗакр.Д се иска от съда да постанови решение, с което да настани детето Ж. Л. К., с ЕГН ********** в професионално приемно семейството – П. Цв. Б. и П. Г. Б., двамата от гр.Кн., ул.”Г.Б.” № .., за срок до осиновяване на детето, както и да определи условията, при които детето Ж. К. да ползва социалната услуга „заместваща приемна грижа”, а именно: при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; при необходимост по преценка на отдел „Закрила на детето” към ДСП гр.Кн.. Твърди се, че със Заповед № ЗД-06-0148/ 19.08.2010 год. на Директора на РДСП – Пл. детето Ж. К. е било вписано в регистъра на деца за пълно осиновяване. Твърди се, че с Решение № 32/ 25.02.2013 год. на Кн. РС, влязло в сила на 08.03.2013 год., детето е било настанено в професионално приемно семейство – П. и П. Б., двамата от гр.Кн.. Поради изтичане срока на настаняването и с оглед осигуряване най-добрият интерес на детето, със Заповед № ЗД-РД 01-0006/ 07.03.2014 год. Директорът на ДСП – Кн. е извършил временно настаняване по административен ред на  детето Ж. Л. К. в професионално приемно семейство – П. Цв. Б. и П. Г. Б., на адрес: гр.Кн., ул.”Г.Б.” № …, където то се намира и към настоящия момент, за срок до осиновяване на детето. Твърди се, че за 10.03.2014 год. в СГС е било насрочено дело за допускане на пълно международно осиновяване на детето.

С молбата са представени писмени доказателства.

Молителят – Дирекция „Социално подпомагане” – гр.Кн., редовно призована, в съдебното заседание се представлява от Й. Б. И., упълномощена от Директора на ДСП – Кн. М.Ж.Б., с пълномощно рег.№ 5493 от 18.11.2013 год. на Г. И. – помощник-нотариус по заместване на В. Р. – нотариус в района на РС – Кн., с рег.№ 550 на Нотариалната камара. Пълномощникът поддържа молбата, като се позовава на представените по делото писмени доказателства.

Заинтересована страна –  Районна прокуратура – Кн., редовно призована, в о.с.з. не се представлява и не взема становище по молбата.

 

Съдът като прецени събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност, и по вътрешно убеждение съгласно чл. 235, ал.2 от ГПК, прие за установено следното:  

От приетите  по делото писмени доказателства – удостоверение за раждане сер.ПЛАР № 051051 от 13.07.2005 год. на Ж. Л. К., издадено от Община Пл.; социален доклад на отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” – гр.Кн.; Заповед № ЗД-РД01-0006/ 07.03.2014 год. на Директора на ДСП – Кн. и Заповед № ЗД-ЗДПГ01-3/ 02.10.2012 год. на Директора на РДСП – Пл.,  се установява следното:

Ж. Л. К. е родена на *** год. в гр.Пл., от майка Л. К. К., с ЕГН ********** и баща неизвестен /по удостоверение за раждане/. С решение № 32 от 25.02.2013 год. по Гр.д. № 102/ 2013 год. по описа на РС – Кн., влязло в законна сила на 08.03.2013 год., детето Ж. К. е било настанено професионално приемно семейство – П. и П. Б., на адрес: гр.Кн., ул.”Г.Б.” № …, за срок от 1 /една/ година. По време на престоя на детето в професионалното приемно семейство майката не го е посещавала и не е поискала промяна на мярката за закрила. През м. Октомври 2013 год. били проведени срещи с кандидат – осиновители, с обичайно местопребиваване в чужбина. На 10.03.2014 год. в СГС е било разгледано дело за допускане на пълно осиновяване на детето Ж.. Искът е уважен, но съдебният акт все още не е влязъл в законна сила. Поради изтичане срока на настаняването и с оглед осигуряване най-добрият интерес на детето, със Заповед № ЗД РД01-0006/ 07.03.2014 год. на Директора на ДСП – Кн. детето е настанено временно в професионално приемно семейство П. и П. Б. от гр.Кн., където се намира и към настоящия момент.

Предвид изложеното и като съобрази разпоредбите на закона, съдът приема, че настаняването на Ж. Л. К., с ЕГН ********** в професионално приемно семейството – П. Цв. Б. и П. Г. Б., на адрес: гр.Кн., ул.”Г.Б.” № …, за срок до осиновяване на детето, се явява най-подходящата мярка за неговото правилно израстване и възпитание, като наред с това намира, че следва да бъдат определени условия, при които детето да ползва социалната услуга „заместваща приемна грижа”.

 

Водим от горното и на осн. чл. 28, ал.4 във връзка с чл. 26, ал.1, изр. първо от ЗЗакр.Д,  Съдът

Р Е Ш И :

 

НАСТАНЯВА детето Ж. Л. К., с ЕГН ********** в професионално приемно семейство – П. ЦВ. Б., с ЕГН ********** и П. Г. Б., с ЕГН **********,***, с оглед най-добрият интерес на детето, за срок – до осиновяване на детето.

 

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях  условия, при които детето Ж. Л. К., с ЕГН ********** да ползва социалната услуга „заместваща приемна грижа”, а именно:

- при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на приемното семейство да полага грижи за детето;

- когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност;

- при необходимост по преценка на отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” – гр.Кн..

 

Решението подлежи на обжалване и протест пред Пл. окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

Решението подлежи на незабавно изпълнение.  

 

                                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :