РЕШЕНИЕ № 50

 

                             гр.Кнежа, 25.03.2014 година

 

                               В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КНЕЖАНСКИ РАЙОНЕН СЪД, в публичното заседание на двадесет и пети март двехиляди и четвърта година  в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.Антонов

при секретаря Г.Б.,

като разгледа докладваното от съдията Антонов гр. дело 35 по описа на съда за 2014 година на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 542 и сл. от ГПК във възка с

 чл. 38, ал.4 във  връзка с  чл. 54 и сл. от ЗГР

В молбата си до РС – Кн. молителя З.А.А.  с ЕГН ********** *** , чрез пълномощника си  адвокат С.Я. ***, твърди , че на ……….2013 год. към 09,30 часа в гр.Кнежа е починало лицето А. А. П.  с ЕГН ********** ***- негов баща . Твърди се още, че в законоустановеният срок наследниците на починалият пропуснали и не представили пред длъжностното лице при Община Кнежа Фиш за спешна медицинска помощ от МБАЛ гр.Кн. Моли съда да постанови решение , с което да приеме , че лицето А. А. П. с ЕГН ********** , е починало на  …...2013 год. към 09,30 часа в гр.Кн. в дома си ,  като бъде задължена Община Кн. да издаде акт за смъртта и отрази този факт в регистрите за гражданското състояние на лицата.

Молителя  – редовно призован ,  не се явява в съдебното заседание , но се представлява  от адвокат С.Я. от ПлАК, който поддържа иска , като се позовава  на писмени и гласни доказателства.

Заинтересована страна – Община Кн., редовно призована, не изпраща представител , но в представен писмен отговор по реда на чл.131 от ГПК не се противопоставя на искането на молителя .

Контролираща страна – Районна прокуратура гр.Кн., редовно призована , не се представлява и не е изразила становище по основателността на молбата.

    От събраните по делото доказателства и фактите, които се установяват с тях, съдът намира следното:

         Не се спори по делото , че молителя , който е син на починалото лице, е заинтересована страна по установяване на факта на смъртта на А. А. П. с ЕГН ********** .

От приетият като доказателство ФИШ , издаден от Спешна медицинска помощ – Кн.  се установява, че лицето А. А. П. с ЕГН ********** е починало на ……..2013 год. към 09,30 часа в гр.Кн., като е бил намерен без жизнени показатели  .

При така установените факти съдът намира, че молбата е основателна.

Поради невъзможността да се състави акт за смърт въз основа на фиша от спешна помощ след срока по чл. 54, ал. 1 от ЗГР, за молителя като заинтересовано лице се е породило правото да иска от съда да установи факта на смъртта на своя баща , като се разпореди да бъде съставен такъв. Чл. 542 от ГПК допуска, когато факт с правно значение /в случая смърт на лицето/ трябва да бъде удостоверен с документ, съставен по надлежния ред /акт за смърт/ и такъв не е съставен или е унищожен, установяването му да стане по съдебен път. В случая акт за смърт не е съставен, а съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗГР в случаи като този заинтересованите лица установяват правата си по съдебен ред.

Предвид така установеното от фактическа страна, съдът формулира следните правни изводи:

Основателното провеждане на молбата за установяване смъртта на едно лице и разпореждане за съставянето на акт за смърт на лицето в разглежданата хипотеза е обусловено от обективно настъпилата му смърт, без за това обстоятелство да е съставен изискуемия акт за гражданското състояние. Производството за установяване на факти (чл. 542 и следващите от ГПК) цели да замести със съдебно установяване несъставен или унищожен (изгубен) официален документ, предвиден от закона за удостоверяване на такива факти, чието правно значение е многообразно и трайно, така че нуждата от тяхното доказване е разнообразна и многократна. Не всеки факт с правно значение, а само факт, за чието удостоверяване законът е предвидил да се съставя официален документ, може да се установява по реда на производството за установяване на факти. Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал.1 от ЗГР, актът за смърт се съставя въз основа на съобщение за смърт не по-късно от 48 часа след настъпването на смъртта. В хода на проведеното изясняване на фактическата обстановка по делото, чрез изслушване на процесуалния представител на заинтересованото лице, както и чрез събраните по делото писмени и гласни доказателства, се установява по несъмнен начин, че лицето А. А. П. с ЕГН ********** е починало на ……...2013 год. към 09,30 часа в гр.Кн., в дома си .

Горното мотивира съда да приеме молбата, с която е сезиран за основателна, което налага постановяване на решение, с което бъде прието за установено по отношение на Община Кн., че лицето А. А. П. с ЕГН ********** е починало на 22.12.2013 год. към 09,30 часа в гр.Кн.

    На основание постановеното решение следва да се състави и акт за смърт на лицето от общината по неговото последно местожителство, която в конкретния случай е Община Кнежа.    

    Водим от горното съдът

 

                                      Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЩИНА КНЕЖА, че смъртта на лицето А. А. П., роден на ***г. ,  с ЕГН ********** *** е настъпила на ………...2013 год. към 09,30 часа в гр.Кн., в дома му .

ПОСТАНОВЯВА ДА СЕ СЪСТАВИ АКТ ЗА СМЪРТ на основание чл. 551 във вр. с чл. 542 от ГПК във вр. с чл.38, ал.4 от ЗГР на лицето А. А. П. с ЕГН ********** в Общината по последното му местожителство .

    След влизане в сила на решението, копие от същото да се изпрати на длъжностното лице по гражданско състояние при Община Кн. – за сведение и изпълнение, както и до служба „Гражданска регистрация и административно обслужване” на областно равнище за отразяване на промяната в гражданското състояние на лицето.

Решението подлежи на обжалване пред ПлОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено , като за молителя то се връчи на адвокат Св.Я.  .

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: