РЕШЕНИЕ № 46

 

гр. Кнежа, 17.03.2014 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КНЕЖАНСКИ РАЙОНЕН СЪД, в публичното заседание на дванадесети март през две хиляди и четиринадесета година,  в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мая Кончарска,

при секретаря Г.Б.,

като разгледа докладваното от съдията Кончарска Гр. дело № 565 по описа за 2013 година на Районен съд – гр.Кнежа  и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 362 и сл. от ГПК във връзка с чл. 19, ал.3 от ЗЗД.

Постъпила е искова молба от Е.М.Г., с ЕГН **********, в качеството й на управител и представляващ „ЦЕНТЪР ПО ВНЕДРЯВАНЕ” ООД, с ЕИК 106028096, със седалище и адрес на управление: гр. Кн., ул. „М. Б.” № , против Х.А.М., с ЕГН ********** *** и М.А.Ш., с ЕГН ********** ***, за обявяване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот при условията на чл. 19 от ЗЗД за окончателен. С молбата се твърди, че на 29.07.2013 год. между ищецът – Дружество с ограничена отговорност „ЦЕНТЪР ПО ВНЕДРЯВАНЕ” гр.Кн., чрез управителя и представляващ Е.М.Г. и ответниците Х.А.М. и М.А.Ш. бил сключен   предварителен договор, с който последните се задължили да продадат на ю.л.  притежаван от тях, придобит по силата на нотариално заверен договор за доброволна делба № 261 от 12.03.2002 год., том І на Кн. РС, вписан под № 391/ 12.03.2002 год., недвижим имот – земеделска земя, находящ се в землището на гр.Кн., а именно: НИВА с площ 3.000 дка (три декара и нула кв.м.), трета категория, в местността „БРЕНИШКИЯ ПЪТ”, съставляваща имот № …… (…………) по плана за земеразделяне, при граници: имот №№ ….., …….., …….., ………... Твърди се, че съгласно предварителният договор прехвърлянето на собствеността върху имота в съответната нотариална форма е следвало да бъде извършено в срок до 30.08.2013 год., като продажната цена на имота /в размер на 2 400 лв., бел. на с.д./ е била изцяло платена от купувача на продавачите. Твърди се, че до момента собствеността върху имота не е прехвърлена с нотариален акт съгласно предварителния договор.

В резултат на тези обстоятелства за ищеца се породил правният интерес да предяви иск по чл. 19, ал.3 от ЗЗД за сключване на окончателен договор.

Данъчната оценка на недвижимия имот е в размер на 551.25 лв. (петстотин петдесет и един лева и 25 ст.) съгласно удостоверение изх. № 3275/ 06.08.2013 год., издадено от Община Кн.

В срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК е депозиран писмен отговор на исковата молба от ответницата Х.А.М., с който същата взема  становище за допустимост и основателност на молбата. Признава изцяло предявения иск и изразява желание предварителният договор да бъде обявен за окончателен.

ИЩЕЦЪТ – „Център по внедряване” ООД гр.Кн. – редовно призован, в съдебното заседание се представлява от управителя Е.М.Г. и пълномощника – адв. Г.Х. от АК – Вр., с представено пълномощно от 12.03.2014 год. Процесуалният представител поддържа исковата молба, позовава се на писмените доказателства по делото. Моли съда да постанови решение с което да обяви предварителния договор за окончателен. Не претендира деловодни разноски.

ОТВЕТНИЦИТЕ – Х.А.М. и М.А.Ш. редовно призован, не се явява в о.с.з.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства –  поотделно и в тяхната съвкупност, и по вътрешно убеждение съгласно чл.235, ал.2 от ГПК, прие за установено следното:

ПО ДОПУСТИМОСТТА НА ИСКА:

Предявеният иск е допустим и следва да бъде разгледан.

         От приложените като доказателства по делото Предварителен договор от 29.07.2013 год. за покупко-продажба на недвижим имот при условията по чл. 19 от ЗЗД, Договор за доброволна делба на земеделски земи с възстановено право на собственост по чл. 14, ал.1 от ЗСПЗЗ № 261, том І, с нотариална заверка на подписите, вписан в Кн. РС под № 391 от 12.03.2002 год. и удостоверение изх.№ 20130627111047/ 27.06.2013 год. за актуално състояние на търговското дружество, се установява активната и пасивната легитимация на страните.

ПО ОСНОВАТЕЛНОСТТА НА ИСКА:

Искът е с правно основание по чл. 19, ал.3  от ЗЗД.

На 27.07.2013 год. било проведено Общо събрание на съдружниците на „Център по внедряване” ООД – гр. Кн., на което било взето решение ю. л. да закупи с предварителен договор от ответниците Х.М. и М.Ш. недвижим имот – земеделска земя, находящ се в землището на гр.Кн. с ЕКАТТЕ 37376, а именно: НИВА с площ 3 000 дка, трета категория, в местността „Бренишкия път”, съставляваща имот № …….. На 29.07.2013 год. в гр.Кн. ответниците сключили с търговското дружество – ищец, представлявано от Е.Г. – управител, предварителен договор за покупко-продажба на гореописания имот при условията на чл. 19 от ЗЗД, за сумата от 2 400 лв. С РКО от 06.08.2013 год. купувачът заплатил на продавачите изцяло и в брой договорената цена на имота. Съгласно клаузите на предварителния договор ответниците се задължили да прехвърлят на ищеца с нотариален акт собствеността върху недвижимия имот в срок до 30.08.2013 год. Поради забавяне във времето, сделката не била изповядана пред нотариус.

Съдът, след преценка доводите на ищеца и представените по делото доказателства, приема за установено следното:

От фактическа страна:

По делото са приети и приложени като доказателства – предварителен договор от 29.07.2013 год. за покупко-продажба на недвижим имот при условията на чл. 19 от ЗЗД, сключен в гр. Кн.; разходен касов ордер /РКО/ от 06.08.2013 год. за сумата от 2 400 лв.; договор за доброволна делба на земеделски земи с възстановено право на собственост по чл. 14, ал.1 от ЗСПЗЗ № 261, том І, с нотариална заверка на подписите, вписан в Кнежански РС под № …. от 12.03.2002 год.; препис от решение № 185/ 13.10.1997 год. на ПК гр.Кн.; скица № К05769/ 01.08.2013 год., издадена от ОСЗ – Кн.; удостоверение изх. № 3275/ 06.08.2013 год. за данъчна оценка по чл. 264, ал.1 от ДОПК, издадено от Община Кн.; протокол № 7/ 27.07.2013 год. от ОС на съдружниците на „Център по внедряване” ООД – гр. Кн.; удостоверение изх.№ 20130627111047/ 27.06.2013 год. за актуално състояние на търговското дружество, издадено от Агенция по вписванията; документ за платена д.т. по сметка на РС – Кн. за образуване на гражд. дело, както и писмен отговор на ИМ с вх.№ 53 от 07.01.2014 год. от ответницата Х.А.М..

При така установените обстоятелства по делото, съдът изведе следните правни изводи:

На 29.07.2013 год. в гр. Кнежа бил сключен предварителен договор при условията на чл. 19 от ЗЗД между Х.А.М. и М.А.Ш., в качеството си на продавачи, от една страна и, от друга страна, „Център по внедряване” ООД – гр. Кн., представлявано от управителя Е.М.Г., като купувач, за покупко-продажба на недвижим имот – НИВА с площ 3 000 дка, трета категория, в местността „Бренишкия път”, съставляваща имот № …….., за сумата от 2 400 лв. С РКО от 06.08.2013 год. договорената продажна цена била заплатена от купувача на продавачите изцяло и в брой. Поради забава във времето, сделката не била изповядана пред нотариус и в предписаната от Закона форма.

Съдът намира, че от представените писмени доказателства и изявлението на ответницата Х.М. може да бъде направен извод, че между страните е сключен твърденият от ищеца договор и че правоотношенията помежду им се уреждат от него. Ищецът е изпълнил задължението си, като е заплатил на продавачите договорената цена за земеделската земя и е изправна страна по договора. Ответниците не са прехвърлили с нотариален акт на ищеца собствеността върху недвижимия имот, предмет на сделката, поради което за него се е породил правен интерес да сезира съда за обявяване на предварителния договор за окончателен.

С оглед гореизложеното, съдът намира, предявеният иск по 19, ал.3 от ЗЗД – за сключване на окончателен договор за покупко-продажба на недвижим имот /земеделска земя/, за основателен и доказан, и същият следва да бъде уважен.

Разноските по делото следва да бъдат оставени в тежест на страните така,  както са направени до момента.

При завеждане на делото ищецът е заплатил по приходната сметка на Кн. РС сумата от 50 (петдесет) лв. При този изход на делото ищецът следва да заплати по сметка на съда окончателна държавна такса в размер на 4% върху пазарната цена на имота – 2 400 лв., или сумата от 96.00 лв., от която следва да бъде приспадната първоначално платената д.т. в размер на 50.00 лв.

 

         Мотивиран от гореизложените съображения, Кн. районен съд

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА за окончателен  Предварителен договор от 29.07.2013 год. за покупко-продажба на недвижим имот при условията на чл. 19 от ЗЗД, сключен в гр. Кн. между Х.А.М., с ЕГН ********** *** и М.А.Ш., с ЕГН ********** ***, в качеството си на ПРОДАВАЧИ, от една страна и, от друга страна, „ЦЕНТЪР ПО ВНЕДРЯВАНЕ” ООД, с ЕИК 106028096, със седалище и адрес на управление: гр. Кн., ул. „М. Б.” № …., представлявано от Е.М.Г., с ЕГН ********** – Управител, като КУПУВАЧ,  по смисъла на който  Х.А.М. и М.А.Ш. продават на „ЦЕНТЪР ПО ВНЕДРЯВАНЕ” ООД – гр. Кн., чрез управителя Е.М.Г., следния свой съсобствен недвижим имот, придобит по силата на Договор за доброволна делба № , том .от 12.03.2002 год., с нотариална заверка на подписите от М. Й. – И.Д. Съдия по вписванията при Кн. РС, вписан под № 391/ 12.03.2002 год.,  находящ се в землището гр. Кн. с ЕКАТТЕ 37376, обл. Пл., а именно:

НИВА с площ 3.000 дка (три декара и нула квадратни метра), трета категория, в местността „БРЕНИШКИЯ ПЪТ”, съставляваща имот № ……. (………….) по плана за земеразделяне в землището на гр. Кн., при граници и съседи: имот № …….. – полски път на Община Кн.; имот № …….. – полски път на Община Кн.; имот № ………… – полски път на Община Кн. и имот № ……… – нива на Н. Хр. Д., за сумата от 2 400.00 лв. (две хиляди и четиристотин лева и 0 ст.), платена от купувача на продавачите изцяло и в брой, с всички произтичащи от това права и задължения.

 

Данъчната оценка на недвижимия имот е в размер на 551.25 лв. (петстотин петдесет и един лева и 25 ст.) съгласно удостоверение изх. № 3275/ 06.08.2013 год., издадено от Община Кн.

 

Разноските по делото остават в тежест на страните така, както са направени.

 

ОСЪЖДА  „ЦЕНТЪР ПО ВНЕДРЯВАНЕ” ООД, с ЕИК 106028096, със седалище и адрес на управление: гр. Кн., ул. „М. Б.” № .., представлявано от Е.М.Г. – Управител, да заплати по приходната сметка на Районен съд – гр.Кн. сумата от 46.00 лв. (четиридесет и шест лева и нула стотинки) – окончателна държавна такса.

 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пл. окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

Решението подлежи на вписване.

 

                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: