Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е    № 44

 

 

                                        Гр.Кнежа,24.03.2014г.

 

                           В   И  М  Е  Т  О    Н А    Н  А  Р  О  Д  А

 

  Кнежанският Районен съд в открито съдебно заседание на 10.03.2014г./десети март/ през две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

                                                                       Председател :   П. Тодоров

 

  при секретаря К.Д. като разгледа докладваното от съдията Гр.Д.№546/2013г. по описа на съда и за да се произнесе взе предвид следното:

 

  С.Р.С. с ЕГН*********** *** чрез мл.адвокат В.К. от ПАК е предявил въззивна жалба против П.Р.С. с ЕГН********** ***№ с правно осн.чл.341 и сл. от ГПК вр.чл.69 от ЗН.

 Ищецът твърди ,че с ответника са съсобственици на урегулиран поземлен имот с площ от 880 кв.м. ,съставляващ УПИ №…… ,квартал 20 по ЗРП на гр.И.,заедно с построената в имота къща,лятна кухня и други подобрения с квоти за него от 5/6 ид.ч. и за ответника от 1/6 ид.ч.

 Описва се от ищцовата страна ,че процесният имот е бил собственици на техните родители ,а след смъртта на баща им Р. С. Р.,майка им Н. Р. продала на него своите 4/6 ид.ч.,което се удостоверява с приложения към делото нотариален акт.

 Сочи се ,че данъчната оценка на имота е 7 109,40лв./седем хиляди сто и девет лева и четиридесет ст./.

 Ищецът иска от съда въз основа на приложените доказателства и събраните такива в хода на производството и разпоредбите на закона да извърши съдебна делба на процесния имот.

По делото са били представени следните писмени доказателства от ищцовата страна: копие от Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №,том ,рег.№….,н.дело №…. от 01.11.2013г. на Нотариус №550 В. Р.,копие от Удостоверение за наследници №943659/25.11.2013г. на Община И.,Удостоверение за данъчна оценка по чл.264,ал.1 от ДОПК,Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка от 11.11.1988г. и Скица №236/27.11.2013г. на Община И.

В предоставения му по реда на ГПК срок за отговор на исковата молба,ответникът е представил такъв ,в който излага своите доводи относно допустимостта и основателността на иска,безспорността на представените по делото пред съда доказателства,касаещи параметрите на първата фаза от делбеното производство,както и виждането си за развитието на втората фаза от производството.

След като се запозна със събраните по делото писмени доказателства по отделно и съвкупно,съдът счита за установена следната фактическа обстановка:

 Съгласно Удостоверение за наследници №943659/25.11.2013г. на Община И.  страните са наследници по закон на Р. С. Р. ,б.ж. на гр.И.,починал на ……….2003г.,който е придобил въз основа на Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка от 11.11.1988г. на РС-гр.Пл. от родителите си процесния имот.

 След смъртта на наследодателя им страните заедно с преживялата му съпруга Н. И. Р. са станали съсобственици на урегулиран поземлен имот с площ от 880 кв.м.,съставляващ УПИ №….. ,квартал по ЗРП на гр.И., заедно с построената в имота къща,лятна кухня и други подобрения с делбени части от 4/6ид.ч. за нея и от по 1/6ид.ч. за тях.

Видно от копието от Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №,том ,рег.№….,н.дело №…. от 01.11.2013г. на Нотариус №550 В. Р., Н. И. Р. е продала на ищеца  С.С. своите 4/6ид.ч. от процесния имот и така той е станал притежател на 5/6ид.ч. от него,а ответника е останал собственик на 1/6ид.ч. 

 Съгласно Скица №236/27.11.2013г. на Община И. процесния имот има 880кв.м. площ

 Притежаваните от страните дялове съгласно Закона за наследството и описана сделка са:

-за С.Р.С. 5/6ид.ч. и

-за П.Р.С. 1/6 ид.ч.

  Предвид горното ,съдът счита ,че кръга на съделителите е пълен и правилно определен като от него няма отсъстващ или излишен.

 Отчитайки всичко това ,съдът счита ,че следва да определи на всеки един от съделителите следните делбени квоти :

-за С.Р.С. 5/6ид.ч. и

-за П.Р.С. 1/6 ид.ч.

 Съобразно изложеното ,съдът следва да постанови съдебно решение,с което да допусне съдебна делба между съделителите по отношение на процесния имот  при посочените по горе делбени квоти.

 

                                       Водим от горното ,съдът

 

                                            Р       Е       Ш      И  :

 

    Допуска съдебна делба между С.Р.С. с ЕГН*********** *** и П.Р.С. с ЕГН********** ***№2 по отношение оставения им в наследство по закон от Р. С. Р., б.ж. на гр.И., починал на …...2003г. урегулиран поземлен имот с площ от 880 кв.м. ,съставляващ УПИ №…. ,стр.квартал по ЗРП на гр.И.,заедно с построената в имота къща,лятна кухня и други подобрения като им определя следните делбени квоти :

-за С.Р.С. 5/6ид.ч. и

-за П.Р.С. 1/6 ид.ч.

 

   Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОС-гр.Пл. в 14 дневен срок от съобщението на страните ,че е изготвено.

 

                                                                         Районен съдия :………….........