Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 51   

 

 

гр. Кнежа  27 . 03 . 2014 г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А      Н  А  Р О  Д  А

 

    КНЕЖАНСКИЯ РАЙОНЕН СЪД  в открито заседание проведено на двадесет и шести март   двехиляди и четиринадесета година  в състав :

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.АНТОНОВ

                                            

при  секретаря :  Г . Б.                                            

като разгледа докладваното от  съдията    гр .дело № 535  по описа  за  2013 год. за да се произнесе взе предвид следното :

       В Районен съд Кнежа е депозирана искова молба от С.А.М. с ЕГН ********** *** , със съдействието на адвокат Р.Б. от ПлАК ,  против : Р.Е.Р.  с ЕГН ********** ***  , и с която молба  са предявени обективно съединени искове  : по чл.132 , ал.1 , т.2 от СК ; по чл.127 , ал.2 от СК ; по   чл.143 от СК и  по чл.127а от СК .

    Ответната страна се представлява от особен представител определен от ПлАК – адвокат С.П.Я. , който счита исковете за допустими и  не оспорва представените с молбата писмени доказателства . В хода “по същество” адвокат С.Я. изрази становище , че исковете са основателни и доказани , счита, че следва да бъде определена издръжка в минимално предвидения от закона размер, и подържа искането за  мерките по чл.127а от СК .

В исковата молба се твърди , че ответницата не е полагала и не полага никакви грижи за детето А. Св. А. с ЕГН ********** от 6-7 месечната му възраст ; проявила е пълно равнодушие и незаинтересованост относно живота и здравето на детето и от напускането й до момента не се е интересувала от него  . Ищецът счита, че поведението на ответницата съставлява особено тежък случай и основание за лишаване от родителски права с оглед неоснователното не полагане на грижи за детето , не участието й в отглеждането и възпитанието му и не предоставяне на издръжка. В заключение , моли съда да постанови решение , с което да лиши ответницата от родителски права по отношение на детето А. Св. А. , като определи режим на лични отношения между майката и детето. Не претендира деловодни разноски.  

 С оглед изложеното от страните и представените доказателства, съдът приема, че е сезиран с обективно съединени искове за : лишаване от родителски права по чл.132 , ал.1 , т.2 от СК ; по чл.127 , ал.2 от СК –местоживеене на детето при бащата , който да упражнява родителските права и режима на лични контакти на майката с детето;  чл.143 от СК – определяне издръжка за детето ; чл.127а от СК – пътуване на детето в чужбина с бащата , който да подготвя необходимите документи в РДВР-Пл. без съгласието на майката .

От приложеното удостоверение за раждане се установява активната и пасивна легитимация на страните.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност, и по вътрешно убеждение съгласно чл. 235, ал.2 от ГПК, прие за установено следното:

         А. СВ. А.  е роден на ***г. в гр.Кн., съгласно Удостоверение за раждане №266620 от 15.03.1999г. издадено въз основа на Акт за раждане № от 15.03.1999г. на Община Кн. В Удостоверението като родители  са записани страните по настоящото дело - С.А.М. с ЕГН **********  и Р.Е.Р.  с ЕГН ********** .

    От приложения социален доклад и показанията на разпитаните по делото свидетели – М. С. М. и М. М. И. , на които съдът дава вяра , както и от обясненията на детето А. Св. А.  , се установи , че след раждането на детето , когато то е било на около една година  родителите му са се разделили  ,  и към датата на постановяване на настоящото решение не живеят заедно . Понастоящем ответницата Р.Р.  е с неустановено местожителство . След напускане на майката  непосредствени грижи за отглеждане и възпитание на детето са полагани единствено от бащата , с подкрепа на свидетелката М. С. М.,  без каквото и да е участие на майката . Последната не само не се е интересувала от детето , не го е търсила и не го е виждала , но и не е заплащала макар и символична издръжка . Не е купувала храна , дрехи , играчки .  А. А. заяви , че не познава майка си , не я е чувал по телефона , дори  и на снимка не я е виждал .

Основателна причина за липсата на съпричастност относно отглеждането и възпитанието , както и по отношение на материалното осигуряване на детето А., не се сочи от ответната страна . Задължението на родителите да се грижат и издържат ненавършилите си пълнолетие деца е преди всичко морално и в нормални случаи се изпълнява доброволно , с чувство за отговорност за тяхното правилно развитие и пълноценна личностна и обществена изява . Настоящият случай очевидно не е такъв , а майката Р.Р. не е намерила за нужно по собствен почин да отглежда детето си и да набавя парични средства за задоволяване нуждите му , като по този начин изцяло го е лишила от родителско внимание и обгриженост .

Предвид представените писмени и  гласни доказателства съдът счита , че от около година от раждането на детето  и до настоящия момент майката Р.Е.Р. , без каквато и да е основателна причина трайно не полага грижи за детето си А. и не дава издръжка за отглеждането му . 

При така установено от фактическа страна, съдът намира за установено от правна страна следното:

В диспозитивната норма на чл. 132, ал. 1, т. 2 от СК са установени две  основания , кумулативно дадени , при наличието на които родителят може да бъде лишен от родителски права , а именно: когато без основателна причина трайно не полага грижи за детето и не дава издръжка. Съдът намира за безспорно доказано в настоящото производство , че ответницата повече от 14 години и до настоящия момент , не е полагала грижи за детето си и не му е давала издръжка , без да се посочи някакъв факт, сочещ основателност на това поведение на Р. . Това й поведение , за такъв  продължителен период, може да бъде преценено и като поведение от страна на ответницата опасно за личността на детето по смисъла на чл. 131 от СК . Лишаването от родителски права се схваща от  съдебната практика като крайна мярка за защита на децата от родителско поведение , създаващо риск за отглеждането и възпитанието им , но настоящият състав намира, че в конкретния случай безспорно е доказана нуждата от прилагането й. Съобразявайки се с  характер на нормата на чл. 132, ал.1, т.2 от СК, съдът счита, че в интерес на детето , , майката да бъде лишена от родителски права спрямо него , независимо от необходимостта и в бъдеще от поддържане на връзка , контакти и подкрепа от нейна страна, каквато готовност досега не е заявена , предвид поведението й, явяващо се пречка за упражняване на гражданските й права и личностно развитие.

Съгласно разпоредбата на чл. 134 СК, във всички случаи на лишаване от родителски права съдът следва да определи издръжката на детето, ако не е присъдена, както и да определи мерките относно личните отношения между родителя и детето. Независимо от обстоятелството , че по делото се събраха категорични доказателства за това, че ответницата се е дезинтересирала от детето си повече от 14 години и въпреки нейната незаинтересованост , майката трябва да има възможност да осъществява и поддържа контакти с детето . С оглед на това следва да бъде определен режим на лични отношения между майката и непълнолетното дете, при  следният режим : всяка първа неделя от месеца от 10.00 ч. до 18.00 ч.

Ответницата следва да бъде осъдена да заплаща на ищеца , в качеството му на баща и законен представител на непълнолетното дете , ежемесечна издръжка в размер на 85 лева, считано от влизане в сила на съдебното решение до настъпване на причини за нейното изменяване или прекратяване.

Подобен размер не се оспорва от ответната страна и при това се равнява на минимално определеният от закона – 1/4 (една четвърт) от МРЗ за страната /в размер на 340.00 лв./, съгласно разпоредбата на  чл. 142, ал.2 от СК.

Следва да се уважат и исковете с правно основание чл.127 , ал.2 от СК и чл.127а , ал.2 от СК при следните съображения : Видно от социалния доклад , искането на ищеца и заявеното от детето А., е че ще е в интерес на детето да продължи да живее с баща си , където има подходящи условия за отглеждането му . На бащата С.А.М. с ЕГН ********** следва да се разреши да подава заявление до МВР-паспортна служба за изготвяне на международен паспорт на сина му А. Св. А. с ЕГН **********; Да получава изготвеният паспорт без съгласие на майката Р.Е.Р.  с ЕГН ********** ***  , представлявана от особен представител – адвокат С.П.Я.  от ПлАК и да придружава детето А. СВ. А. с ЕГН ********** да пътува извън пределите на страната без изричното писмено съгласие на майката Р.Е.Р.  с ЕГН ********** ***  .

    На основание чл. 136 от СК , след влизане в сила на настоящото решение, съобщение за същото следва да се изпрати до общината по постоянния адрес на ответницата Р.Е.Р.  с ЕГН ********** – за вписване на лишаването от родителски права на същата по отношение на детето А. СВ. А. с ЕГН ********** .

При този изход на делото, направените от страните разноски до момента следва да останат за тяхна сметка. Ответницата следва да бъде осъдена да  заплати д.т. по иска за издръжка в размер на 4% върху тригодишните платежи на така определената издръжка.

Водим от горното, съдът

 

                                                   Р Е Ш И :

 

    ЛИШАВА на основание чл. 132, ал.1, т.2 от СК майката Р.Е.Р.  с ЕГН ********** , с постоянен адрес:***   от родителски права по отношение на детето А. СВ. А.   родено на ***г. в гр.Кн., с ЕГН ********** .

    ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на майката Р.Е.Р.  с ЕГН ********** , с постоянен адрес:***   , с детето А. СВ. А. , с ЕГН **********  , всяка първа неделя от месеца от 10.00 часа до 18.00 часа .

    ОПРЕДЕЛЯ детето А. СВ. А., с ЕГН ********** да продължи да живее с баща си С.А.М. с ЕГН ********** *** , до промяна на обстоятелствата .

    ОСЪЖДА Р.Е.Р.  с ЕГН ********** , с постоянен адрес:***  , да заплаща на С.А.М. с ЕГН ********** *** , със съдействието на адвокат Р.Б. от ПлАК , в качеството му на баща и законен представител на малолетното дете А. СВ. А. , с ЕГН ********** сумата от 85 лв. (осемдесет пет лева) месечна издръжка, считано от датата на влизане в законна сила на настоящото решение до промяна на обстоятелствата .

      РАЗРЕШАВА на С.А.М. с ЕГН ********** *** , като баща и законен представител на непълнолетния си   син – А. СВ. А. , с ЕГН **********  , с   постоянен адрес  : с.Е., ул.”………” № ..  ДА : Подава заявление до МВР-паспортна служба за изготвяне на международен паспорт на сина му А. СВ. А. , с ЕГН ********** ; Да получава изготвеният паспорт без съгласие на майката Р.Е.Р.  с ЕГН ********** , с постоянен адрес:***   и да придружава детето А. СВ. А. , с ЕГН ********** да пътува извън пределите на страната без изричното писмено съгласие на майката Р.Е.Р.  с ЕГН ********** , с постоянен адрес:***  .

ОСЪЖДА Р.Е.Р.  с ЕГН ********** , с постоянен адрес:***  ,  да заплати по приходната сметка на Районен съд – гр.Кн. сумата от 122,40лв. (сто двадесет и два лева и 40 стотинки), представляваща дължима държавна такса върху определения размер на издръжка, както и сумата от 5.00 лв. (пет лева) – държавна такса, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Разноските остават така както са направени от страните .

Препис от решението, след влизането му в сила да се изпрати на Община Кн., по постоянен адрес на лишения от родителски права – Р.Е.Р.  с ЕГН ********** , с постоянен адрес:***  ,  за вписване съгласно чл. 136 от СК.

    Решението може да бъде обжалвано пред ПлОС в двуседмичен срок от съобщението до страните и техните адвокати , че е изготвено.

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: