РЕШЕНИЕ 49

 

гр. Кнежа, 25.03.2014 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

КНЕЖАНСКИ РАЙОНЕН СЪД, в публичното заседание на деветнадесети март през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мая Кончарска,

при секретаря Г.Б.,

като разгледа докладваното от съдията Кончарска Гр. дело 463 по описа за 2013 година на Районен съд – гр.Кнежа и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 341 и сл. от ГПК във връзка с чл. 69 от ЗН –

І-ва фаза на делбеното производство.

 

В исковата си молба до РС – Кнежа ищецът Й.С.К., с ЕГН ********** ***, чрез пълномощника – адв. Г.Х. от АК – Враца, твърди, че заедно с ответниците П.Т.С., с ЕГН ********** ***; Л.Д.М., с ЕГН ********** ***; С.Д.Й., с ЕГН ********** ***; Р.В.П., с ЕГН ********** ***; П.В.П., с ЕГН ********** ***; М.В.П., с ЕГН ********** ***; В.Г.К., с ЕГН ********** ***; Р.Г.Д., с ЕГН ********** ***; Х.А.Г., с ЕГН ********** *** и С.А.Г., с ЕГН ********** ***,  всичките в качеството си на наследници по закон на Т. Й. К.,***, починал на ……..1976 год. и С. Й. К.,***, починал на …….1935 год., са съсобственици на следните недвижими имоти – земеделски земи, находящи се в землището на гр.Кн. с ЕКАТТЕ 37376, а именно:

1. НИВА с площ 35.764 дка (тридесет и пет декара и седемстотин шестдесет и четири квадратни метра), четвърта категория, в местността „КОНУНСКИ ДОЛ”, съставляваща имот № ….. (………) по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имоти №№ ….., …….., ………, ………., …………;

2. НИВА с площ 32.437 дка (тридесет и два декара и четиристотин тридесет и седем квадратни метра), трета категория, в местността „ЛУКОВИТСКИ ПЪТ”, съставляваща имот № …….. (………..) по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имоти №№ ……., ………, …….., ………, ………..;

3. НИВА с площ 13.591 дка (тринадесет декара и петстотин деветдесет и един квадратни метра), трета категория, в местността „ЛОЗЯТА”, съставляваща имот № …….. (…………..) по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имоти №№ ……., ………., ……….., ………, ……….., ………., ………..;

4. НИВА с площ 10.007 дка (десет декара и седем квадратни метра), трета категория, в местността „МАХАЛСКИЯ ПЪТ”, съставляваща имот № ………… (………………….), по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имоти №№ …….., ………, ………, ………, ………..;

5. НИВА с площ 7.450 дка (седем декара и четиристотин и петдесет квадратни метра), пета категория, в местността „ШОПСКИ ДОЛ”, съставляваща имот № ……….. (………….) по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имоти №№ ………, ………, ………., ………., …………;

6. ИЗОСТАВ. ТР. НАС. с площ 6.201 дка (шест декара и двеста и едни квадратни метра), пета категория, в местността „КУКУТАНОВЕЦ”, съставляваща имот № ……. (…………….) по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имоти №№ ……….., ……….., ………., ……….., …………, ……….., ……………….

Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичането на амортизационния срок.

 

Ищецът моли съда да постанови решение, с което да допусне делба между наследниците по закон на общите на страните наследодатели – Т. Й. К. и С. Й. К.,***, върху описаните по-горе недвижими имоти, съобразно посочени в исковата молба квоти.  Позовава се на писмени доказателства.

 

Съдът е разменил книжата по делото и в срока по чл. 131, ал.1 от ГПК е постъпил писмен отговор на молбата от ответника П.Т.С., с който същият изразява становище за допустимост и основателност на предявения иск.

ИЩЕЦЪТ – редовно призован, в съдебното заседание не се явява, но се представлява от пълномощника – адв. Г.Х. от ВрАК, с представено с исковата молба пълномощно от 25.10.2013 год. Процесуалният представител поддържа молбата, позовава се на събраните по делото писмени доказателства и моли съда да се произнесе с решение, с което да допусне делба на процесните недвижими имоти между наследниците по закон на общите на страните наследодатели, с изключение на ответниците: Л.Д.М., С.Д.Й., Р.В.П. и П.В.П., с оглед извършено приживе от М. Т. И. завещателно разпореждане с цялото й движимо и недвижимо имущество в полза на ответника М.В.П., за което е оформено нотариално публично завещание.  

ОТВЕТНИЦИТЕ – редовно призовани, в о.с.з. се явяват лично: П.Т.С. и В.Г.К.. Молят да се допусне делба между страните на посочените в исковата молба недвижими имоти при квоти съобразно правата на наследниците по ЗН.

 

Представени и приети по делото са следните писмени доказателства: 2 (два) бр. удостоверения за наследници изх.№ 001071/ 13.08.2012 год. и изх.№ 001083/ 14.08.2012 год., издадени от Община Кн. – и двете заверени на 07.02.2013 год.; 2 (два) бр. решения с №№ 220/ 07.12.1999 год. на ПК гр.Кн.; 6 (шест) бр. скици №№ К05773, К05774, К05775, К05776, К05777 и К05778 от 23.08.2013 год., издадени от ОСЗ – Кн.; 6 (шест) бр. у-ния за данъчна оценка по чл. 264, ал.1 от ДОПК изх.№№ 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 и 1107 – всичките от 20.02.2013 год., издадени от Община Кн., както и надлежно заверен препис от нотариално публично завещание № .., том .., нот.д. № от 28.08.2002 год. на И.Д. Съдия по вписванията при Кн. РС.

 

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност и по вътрешно убеждение съгласно чл. 235, ал.2 от ГПК, прие за установено следното:

В първата фаза по съдебна делба, образувана по иск, предявен от някой от съсобствениците, чрез който той упражнява потестативното си субективно право да иска прекратяване на съсобственастта, е необходимо да бъде установено дали такова състояние на съсобственост действително съществува, между кои лица и какви са техните права от съсобствената вещ. В тази фаза непосредствената цел е именно установяване съществуването на съсобствеността, както и разрешаването на всички спорове между съсобствениците, свързани с наличието на съсобствеността върху имотите, които са предмет на делбата, доколкото това е допустимо в делбеното производство – чл. 341-345 от ГПК.

От приетите като доказателства по делото 2 (два) бр. удостоверения за наследници – изх.№ 001071/ 13.08.2012 год. и изх.№ 001083/ 14.08.2012 год., заверени на 07.02.2013 год., и двете издадени от Община Кн., се установява че ищецът и ответниците са наследници по закон на братята С. Й. К.,***, починал на ……….1935 год. /Акт за смърт № ……../ 19.11.1935 год., съставен в Кн./ и Т. Й. К.,***, починал на ……...1976 год. /Акт за смърт № ………./ 05.10.1976 год., съставен в гр.Кн./.

Не се спори по делото, а се установява от приетите като доказателства: 2 (два) бр. Решения и двете с номер 220/ 07.12.1999 год. на Поземлена комисия – гр.Кнежа, че с тях е възстановено правото на собственост на наследниците на общите наследодатели – Бр. Т. и С. Й. К.,***, върху описаните по-горе земеделски земи, находящи се в землището на гр.Кнежа с ЕКАТТЕ 37376.

Безспорно е от цитираните доказателства, че гореописаните имоти имат наследствен характер и са оставени в наследство от покойните братя, б.ж. на гр.Кн. – С. Й. К., починал на ……..1935 год. и Т. Й. К., починал на ……..1976 год.,  и същите следва да бъдат включении в делбената маса.

Предмет на делбата са земеделски земи, правото на собственост върху които е възстановено по силата на две решения на Поземлената комисия от 07.12.1999 год., издадени на основание чл. 18ж и чл. 27 от ППЗСПЗЗ. С разясненията, дадени с ТР 1/ 1997 год. на ОСГК,  ЗСПЗЗ е специален закон, по който се възстановява собствеността върху земеделските земи с решения на ПК, които имат конститутивен ефект. С решението на ПК възниква правното качество на обект на собствеността, индивидуализацията на имота по граници, в чиято същност се изразява и конститутивното действие. И именно от този момент възниква собствеността в имуществената сфера на правоимащите наследници на новооткритото наследство и от този момент, то произвежда своето действие към призованите да наследяват и делбата следва да се допусне при определяне на квотите на наследниците по правилата на разпоредбите от ЗН. Въпреки, че наследството е открито преди възстановяването, имотите се възстановяват по смисъла на тогава действащите разпоредби на чл. 5 – чл. 10 от ЗН. Така възстановената собственост се запазва за лицата, с които наследодателят е имал родствени връзки, т.е. за законните наследници на възстановената собственост. Възстановената собственост се обособява в отделен обект за наследяване, без да се променя времето и мястото на откриване на наследството, а от там и кръга на наследниците. Кръгът на законните наследници на възстановената собственост върху имоти се определя към момента на смъртта на наследодателя.

В конкретния случай наследодателят С. Й. К. се наследява от своята съпруга и две деца /дъщеря и син/, респ. техниите наслидници по закон, а Т. Й. К. се наследява от своите низходящи /две дъщери и един син/, респ. наследниците им по закон.

Не се спори по делото, а се установява от приетото като доказателство и неоспорено от страните нотариално публично завещание № .., том .., нот. дело № от 28.08.2002 год. на И.Д. Съдия по вписванията при Кн. РС, че един от наследниците по закон на общия наследодател Т. Й. К., а именно неговата дъщеря М. Т. И., б.ж. на гр.Кн., починала на ………..2003 год., е направила завещателно разпореждане с цялото си движимо и недвижимо имущество, като е завещала същото на внука си М.В.П.. По този начин от делбата следва да бъдат изключени останалите наследници по закон на завещателката М. И., а именно двете й дъщери – Л.Д.М. и С.Д.М., и внуците й – Р.В.П. и П.В.П., деца на покойния й син В. Д. П., починал на ……..1977 год.

Съгласно правата на страните по делото както по отменения ЗН /до 16.10.1944 год./, така по сега действащият Закона за наследството и с оглед извършеното приживе от М. Т. И., в качеството й на пряк наследник по закон на общия наследодател Т. Й. К., завещателно разпореждане с изцяло притежаваното от нея движимо и недвижимо имуществото в полза на М.В.П., делбата на същите имоти следва да се допусне между наследниците по закон на общите на страните наследодатели – братята С. и Т. Й. К.,***, на процесните недвижими имоти – земеделски земи, при следните квоти: 

- за ищеца Й.С.К., с ЕГН ********** –  36/108 идеални части

и за ответниците,  както следва:

- П.Т.С., с ЕГН ********** –  18/108 ид. части;

- Л.Д.М., с ЕГН ********** –  0 ид. части;

- С.Д.Й., с ЕГН ********** –  0 ид. части;

- Р.В.П., с ЕГН ********** –  0 ид. части;

- П.В.П., с ЕГН ********** –  0 ид. части;

- М.В.П., с ЕГН ********** –  18/108 ид. части; 

- В.Г.К., с ЕГН **********–  9/108 ид. части;

- Р.Г.Д., с ЕГН **********–  9/108 ид.части;

- Х.А.Г., с ЕГН ********** –  9/108 ид. части;

- С.А.Г., с ЕГН ********** –  9/108 ид. части;

 

Делбата следва да се извърши с помощта на вещо лице – инж. Б. К. З. от гр.Кн., ул.”…..” № .., която да даде заключение за действителната пазарна стойност на имотите, допуснати до делба, тяхната поделяемост и предложи варианти на делбата, при депозит в размер на 108.00 лв. (сто и осем лева и 0 ст.), вносими от съделителите по набирателната сметка на РС – Кн., както следва: Й.С.К. – 36 лв.; П.Т.С. – 18 лв.; М.В.П. – 18 лв.; В.Г.К. – 9 лв.; Р.Г.Д. – 9 лв.; Х.А.Г. – 9 лв. и С.А.Г. – 9 лв.

Водим от горното,  съдът

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА на основание чл. 69 от ЗН да се извърши съдебна делба между Й.С.К., с ЕГН ********** ***, от една страна, и, от друга страна, П.Т.С., с ЕГН ********** ***; М.В.П., с ЕГН ********** ***; В.Г.К., с ЕГН ********** ***; Р.Г.Д., с ЕГН ********** ***; Х.А.Г., с ЕГН ********** *** и С.А.Г., с ЕГН ********** ***, всичките в качеството си на наследници по закон на братята С. Й. К.,***, починал на …….1935 год. /Акт за смърт № …../ 19.11.1935 год., съставен в Кн./ и Т. Й. К.,***, починал на …….1976 год. /Акт за смърт № ……./ 05.10.1976 год., съставен в гр.Кн./,  върху следните недвижими имоти – земеделски земи, находящи се в землището на гр. Кн. с ЕКАТТЕ 37376, обл. Пл.,          а именно:

 

1. НИВА с площ 35.764 дка (тридесет и пет декара и седемстотин шестдесет и четири квадратни метра), четвърта категория, в местността „КОНУНСКИ ДОЛ”, съставляваща имот № ……. (…………) в землището на гр.Кн., при граници и съседи: имот № ……… – полски път на Община Кн., № …….. – полски път на Община Кн., № …….. – нива на Г. Н. К., № ……. – нива на Сл. Н. М. и № ……… – нива на Л. Хр. Ср.;

2. НИВА с площ 32.437 дка (тридесет и два декара и четиристотин тридесет и седем квадратни метра), трета категория, в местността „ЛУКОВИТСКИ ПЪТ”, съставляваща имот № …….. (………….) в землището на гр.Кн., при граници и съседи: имот № ………. – нива на И. М. Кр. и др., № ……….. – полски път на Община Кн., № ……. – нива на насл. на М. Кр. М., № ……….. – полски път на Община Кн. и № ……… – нива на Б. Г. П.;

3. НИВА с площ 13.591 дка (тринадесет декара и петстотин деветдесет и един квадратни метра), трета категория, в местността „ЛОЗЯТА”, съставляваща имот № …….. (…………………) в землището на гр.Кн., при граници и съседи: имот № ……….. – нива на М. И. Р., № ………… – нива на насл. на М. Д. Г., № ……….. – нива на насл. на П.А.К., № ………. – нива на Г. Н. К., № ……….. – полски път на Община Кн., № …….. – нива на Община Кн. и № …….. – нива на насл. на П. Г. Ц.;

4. НИВА с площ 10.007 дка (десет декара и седем квадратни метра), трета категория, в местността „МАХАЛСКИЯ ПЪТ”, съставляваща имот № ……… (……………..) в землището на гр.Кн., при граници и съседи: имот № …….. – нива на О. Д. Г., № ………… – нива на М. В. К., № …….. – нива на В. Г. О., № ……… – нива на насл. на Н. В. Р. и № ……….. – полски път на Община Кн.;

5. ЛИВАДА с площ 7.450 дка (седем декара и четиристотин и петдесет квадратни метра), пета категория, в местността „ШОПСКИ ДОЛ”, съставляваща имот № ………. (………………..) в землището на гр.Кн., при граници и съседи: имот № ………. – ливада на насл. на Х. И. Т., № ……….. – полски път на Община Кн., № ……….. – ливада на Община Кн., № ………. – ливада на Община Кн. и № ……….. – ливада на Цв. Б. Р.;

6. ИЗОСТАВ. ТР. НАС. с площ 6.201 дка (шест декара и двеста и едни квадратни метра), пета категория, в местността „КУКУТАНОВЕЦ”, съставляваща имот № ……….. (………………) в землището на гр.Кн., при граници и съседи: имот № ……….. – изостав. тр. нас. на Д. И. К., № …….. – изостав. тр. нас. на Фонд „Кн. община” парт.1173, № ………. – изостав. тр. нас. на Й. П. И., № ……… – изостав. тр. нас на К. Кр. Вл., № ……… – изоств. тр. нас. на насл. на М. М. Г., № ……….. – изостав. тр. нас. на Н. К. М. и № ……….. – полски път на Община Кн.

Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичането на амортизационния срок,

при квоти,  както следва:

- Й.С.К., с ЕГН **********    36/108 идеални части;

- П.Т.С., с ЕГН **********    18/108 ид. части;

- М.В.П., с ЕГН **********    18/108 ид. части; 

- В.Г.К., с ЕГН **********    9/108 ид. части;

- Р.Г.Д., с ЕГН **********    9/108 ид.части;

- Х.А.Г., с ЕГН **********    9/108 ид. части;

- С.А.Г., с ЕГН **********    9/108 ид. части;

 

НЕ ДОПУСКА  да се извърши съдебна делба на описаните по-горе недвижими имоти /земеделски земи/ между горепосочените лица и Л.Д.М., с ЕГН ********** ***; С.Д.Й., с ЕГН ********** ***; Р.В.П., с ЕГН ********** *** и П.В.П., с ЕГН ********** ***, четиримата в качеството си на наследници по закон на общия наследодател Т. Й. К.,***, починал на ……….1976 год., съобразно мотивите, изложени в обстоятелствената част на настоящото решение.

 

Делбата следва да се извърши с помощта на вещо лице – инж. Б. К. З. от гр.Кн., обл.Пл., ул.”…….” № , която да даде заключение за действителната пазарна стойност на имотите, допуснати до делба, тяхната поделяемост и предложи варианти на делбата, при депозит в размер на 108.00 лв. (сто и осем лева и 0 ст.), вносими от съделителите по набирателната сметка на Кн. районен съд в 7-дневен срок от влизане в сила на решението, както следва: Й.С.К. – 36 лв.; П.Т.С. – 18 лв.; М.В.П. – 18 лв.; В.Г.К. – 9 лв.; Р.Г.Д. – 9 лв.; Х.А.Г. – 9 лв. и С.А.Г. – 9 лв.

Решението подлежи на обжалване пред Пл. окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено.

 

                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: