РЕШЕНИЕ № 41

 

гр. Кнежа, 05.03.2014 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КНЕЖАНСКИ РАЙОНЕН СЪД, в публичното заседание на пети март през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мая Кончарска,

при секретаря К.Д.,

като разгледа докладваното от съдията Кончарска Гр.д.324 по описа за 2013 година на Районен съд – гр.Кнежа и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 341 и сл. от ГПК във връзка с чл. 69 от ЗН –

ІІ-ра фаза на делбеното производство.

 

Във втората фаза на делбеното производство съдът назначи съдебно-техническа експертиза с вещо лице – инж. Б.К.З. ***, която да изготви писмено заключение за действителната пазарна стойност на имотите, допуснати до делба, тяхната поделяемост и предложи варианти на делбата.

Съделителите – редовно призовани, в съдебното заседание се явяват: И.Ц.Х., П.Ц.П. и А.С.Х.. Изразяват становище предложеният от вещото лице ІІІ-ти вариант от допълнителното заключение да бъде обявен за окончателен.

Съделителите – Й.Ц.Б., И.С.Б., Й.Н.Б., Т.Н.Б. и С.Н.Б. – редовно призовани, не се явява в о.с.з.

Съдът счита, че следва да обяви за окончателен така предложения ІІІ-ти вариант за делба при следните съображения:

Съделителите получават реални дялове с пазарна стойност, съответстваща на квотите им и този вариант отговаря на исканията, изложени в предходното съдебно заседание.  

При така изложеното съдът счита, че следва да бъде обявен за окончателен проекта за разделителен протокол в ІІІ-ти вариант от допълнителното заключение на вещото лице, разработен в справка № 7 по дялове, съответстващи на квотите за делба на съделителите със съответната цена, площ и обозначена част на новообразувания имот.

 

Водим от горното,  съдът

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ІІІ-ти ВАРИАНТ, разработен в справка № 7 от допълнителното заключение на вещото лице, с приложени към него 4 (четири) бр. скици с новообразуваните имоти, а именно:

 

ДЯЛ ПЪРВИ – за квота 24/72 ид. ч.  (на съделител А.С.Х.)    

-НИВА с площ 5.570 дка, трета категория, в местността „ЛУКОВИТСКИ ПЪТ”,  съставляваща ид. част от  имот с № ……… по КВС, част А-1, при граници и съседи по скица № К05832, с пазарна стойност на земеделската земя 3 899.00 лева.

-НИВА с площ 3.077 дка, четвърта категория, в местността „ЗАД ЛОЗЯТА”, имот с № ……….. по КВС, част Б, при граници и съседи по скица № К05833, с пазарна стойност на земеделската земя 2 092.36 лева.

-НИВА с площ 0.331 дка, трета категория, в местността „ГРАДИНИТЕ”, имот с № ………. по КВС, част В, при граници и съседи по скица № К05834, с пазарна стойност на земеделската земя 198.60 лева.

-ИЗОСТАВ. ТР. НАС. с площ 1.164 дка, пета категория, в местността „СРЕБРЕН”,  имот с № ……….. по КВС, част Г, при граници и съседи по скица № К05835, с пазарна стойност на земеделската земя 279.36 лева.

Общата стойност на четирите имота е в размер на 6 469.32 лева, при падаща се парична стойност от 6 469.38 лева за квота 24/72 ид. ч.

 

ДЯЛ ВТОРИ – за квота 24/72 ид. ч.  (на съделител П.Ц.П.)

НИВА с площ 9.242 дка, трета категория, в местността „ЛУКОВИТСКИ ПЪТ”,  съставляваща ид. част от  имот с № ………. по КВС, част А-2, при граници и съседи по скица № К05832, с пазарна стойност на земеделската земя 6 469.40 лева, при падаща се парична стойност от 6 469.37 лева за квота 24/72 ид. ч.

 

ДЯЛ ТРЕТИ – за квота 24/72 ид. ч.  (на съделител Й.Ц.Б.)

НИВА с площ 9.242 дка, трета категория, в местността „ЛУКОВИТСКИ ПЪТ”,  съставляваща ид. част от  имот с № …………. по КВС, част А-2, при граници и съседи по скица № К05832, с пазарна стойност на земеделската земя 6 469.40 лева, при падаща се парична стойност от 6 469.37 лева за квота 24/72 ид. ч.

 

Решението подлежи на обжалване пред Пл. окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено.

 

След влизане в сила на настоящото решение, препис от същото да се изпрати на ОС „Земеделие” – гр. Кн. за изготвяне на проекто-скици съобразно ІІІ-ти вариант от допълнителното заключение на вещото лице, разработен в справка № 7, като бъдем уведомени за направените разноски, които ще бъдат възложени на съделителите при разпределението на имотите.

 

                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: