Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 58

 

                                   Гр.Кнежа, 02.05.2012г.

 

                        В   И  М  Е  Т  О  Н А  Н  А  Р  О  Д  А

 

   Кнежанският Районен съд в открито съдебно заседание на 26.04.2012г./двадесет  и шести април / през две хиляди и дванадесета година в състав :

                                                                Председател: Пламен Тодоров

 

  при  секретаря Д.Д. като разгледа докладваното от съдията Гр.Д.№145/2012г. по описа на съда и за да се произнесе взе предвид следното :

   Директорът на Дирекция “Социално Подпомагане”-гр.Кнежа е подал пред съда молба на осн. чл.30 от Закона за закрила на детето.

   Молителят твърди,че  в Дирекция “Социално Подпомагане”-гр.Кнежа е била подадена молба от Бойка Д. Александрова с ЕГН********** и Асен Димитров Алексиев с ЕГН********** от гр.Искър,касаеща детето Аксения Красинова Емилова с ЕГН**********.

 Посочено е ,че в молбата си Александрови са изразили желание да бъде прекратено настаняването на тяхната правнучка Аксения в ДДЛРГ”Цветко Сълковски”-с.Борован,Община Б.Слатина и тя да бъде настанена за отглеждане в тяхното семейство.

 Описва се ,че родители на детето са Красина Емилова Д. с ЕГН********** с постоянен адрес ***,а баща по удостоверение за раждане е неизвестен.

 Посочено е ,че по информация на служба ГРАО при Община Искър,Красина Д. е със семейно положение –неомъжена,има родени две деца : Беатрис Валентинова Данаилова с ЕГН********** и Емил Валентинов Данаилов с ЕГН********** като по настоящем живее и работи в чужбина,поради което няма възможност да поиска промяна на мярката за закрила на детето си.

 Предвид на това ,че бащата на детето е неизвестен молителите Александрови са изразили желание да поемат грижите по отглеждането на малолетното дете Аксения.

 Твърди се ,че с оглед най-добрия интерес на детето ,Директора на ДСП-Бяла Слатина е прекратил временно настаняването на Аксения Красинова Емилова в ДДЛРГ „Цв.Сълковски“-с.Борован,Общ.Б.Слатина и е настанил временно детето със Заповед №ЗД01-0103/06.04.2012г. в семейството на неговите прабаба и прадядо по майчина линия : Бойка Д. Александрова и Асен Димитров Александров от гр.Кнежа.

 Предвид изложеното молителя иска от съда да се произнесе със съдебно решение,с което на осн.чл.30,ал.1 вр.чл.29,ал.8 от ЗЗД/Закона за закрила на детето/ да прекрати настаняването на детето Аксения Красинова Емилова с ЕГНН********** в ДДЛРГ“Цв.Сълковски“-с.Борован,Община Бяла Слатина.

Към делото са приложени  по опис писмени доказателства.

  Представителят на молителя поддържа молбата.

РП-Кнежа не е изразила становище по същата.

 След като се запозна със събраните по делото писмени доказателства по отделно и съвкупно,съдът счита за установена фактическата обстановка описана в молбата и социалния доклад на молителя,а именно :

Родители на малолетното дете са майка Красина Емилова Д. с ЕГН********** с постоянен адрес ***,а бащата по удостоверение за раждане е неизвестен.

По информация на служба ГРАО при Община Искър,Красина Д. е със семейно положение –неомъжена,има родени две деца : Беатрис Валентинова Данаилова с ЕГН********** и Емил Валентинов Данаилов с ЕГН********** и по настоящем живее и работи в чужбина,поради което няма възможност да поиска промяна на мярката за закрила на детето си.

Молителите Александрови са изразили желание да поемат грижите по отглеждането на малолетното дете Аксения и при същите са налице условия и възможност за това,което е било установено по надлежния ред от ДСП-Кнежа.

 Директорът на ДСП-Бяла Слатина е прекратил временно настаняването на Аксения Красинова Емилова в ДДЛРГ „Цв.Сълковски“-с.Борован ,Общ.Б.Слатина и е настанил временно детето със Заповед №ЗД01-0103/06.04.2012г. в семейството на неговите прабаба и прадядо по майчина линия : Бойка Д. Александрова и Асен Димитров Александров от гр.Кнежа.

 Предвид изложената по-горе фактическа обстановка, съдът стигна до следните правни изводи: налице е промяна във възможността за отглеждане на малолетното дете Аксения в семейна среда като неговите възходящи сродници прабаба и прадядо по майчина линия : Бойка Д. Александрова и Асен Димитров Александров от гр.Кнежа са изразили желание в тази насока и при тях са налице условия за това.

  Предвид това,съдът следва да постанови решение,с което  да уважи предявената молба като прекрати настаняването на малолетното дете Аксения Красинова Емилова с ЕГН********** в ДДЛРГ“Цв.Сълковски“-с.Борован,Община Бяла Слатина ,което ще е в интерес на детето.          Водим от горното,съдът

 

                                                            Р    Е    Ш     И  :

 

Прекратява настаняването на малолетното дете Аксения Красинова Емилова  с ЕГН********** в ДДЛРГ”Цв.Сълковски”-с.Борован,Община Бяла Слатина.

  

Решението подлежи на въззивно обжалване и на протест пред ПлОС в 7-мо дневен срок от съобщението на молителя и на РП-Кнежа,че е изготвено.

                                                           Районен съдия:..........................