Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е    №70

 

 

                                   Гр.Кнежа,09.07.2012г.

 

                 В   И  М  Е  Т  О    Н А    Н  А  Р  О  Д  А

 

   Кнежанският Районен съд в открито съдебно заседание на 28.05.2012г./двадесет и осми май/ през две хиляди и дванадесета година в състав :

                                                           Председател:Пламен Тодоров

 

при секретаря Д.Д. като разгледа докладваното от съдията Гр.Д.№72/2012г. по описа на съда и за да се произнесе взе предвид следното :

  „Мобилтел”ЕАД с ЕИК131468980 със седалище и адрес на управление гр.София 1309,район Илинден,ул.”Кукуш”№1,представлявано от Андреас Майнхофер,австрийски гражданин,личен паспорт №Н04134273,издаден на 14.02.2002г.от властите в Австрия-в качеството на Гл.Изп.Директор и Пламен Василев Петров с ЕГН********** в качеството на Изп.Директор чрез пълномощника си адв.С.З. от САК,със съдебен адрес *** е предявил против А.С.М. с ЕГН********** *** обективно съдединени искове с правно осн.чл.415,ал.1 вр.чл.422 от ГПК и чл.86,ал.1 от ЗЗД с цена на иска  393,12лв. и законната лихва върху тази сума от 23.11.2011г.

 Ищцовото дружество описва ,че с ответника е бил сключен Договор №М1545150/11.05.2009г. за предоставяне на далекосъобщителни услуги  като в периода от 07.09.2009г. до 07.11.2009г.,а въз основа на сключения между тях договор е извършено изпълнение от страна на ищеца  по договора като от страна на ответника не са заплатени съответно възникналите задължения за предоставяне на услуги и крайно устройство в сроковете ,съгласно договорните общи условия.

 Според ищцовата страна във връзка с изпълнение на условията на посочения по-горе договор на ответника в качеството му на абонат са били предоставени услуги ,чрез далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа съгласно общите условия на договора по стандарти GSM и UMTS ,както и приложенията представляващи неразделна част от договора.

 Изхождайки от сключения между страните Договор №М1545150 от 11.05.2009г. чийто предмет е предоставяне на далекосъобщителни услуги ,ведно с приложенията към тях,които са двустранно подписани от абоната и от представители на оператора „Мобилтел”ЕАД ,според ищцовата страна по несъмнен начин  се доказва факта ,че между тях с ответника е възникнало облигационно отношение,основано на посочения договор по който от страна на ищеца са били предоставени и таксувани услуги,съобразно изискванията на тарифните планове.

 Ищцовата страна счита ,че съгл.т.3.4 от Договор №М1545150 от 11.05.2009г. вр.т.26 от Общите условия на „Мобилтел”ЕАД абоната се счита уведомен с подписване на договора и за него възниква задължение да осъществи плащане по таксуваните и ползвани далекосъобщителни услуги в срок не по-късно от 15 дни след датата на подаване на фактурата от оператора.

 Според ищцовата страна ответникът му дължи сумата от 393,12лв. за предоставени далекосъобщителни услуги от които: за периода 07.09.2009г.до 07.11.20109г. са издадени данъчни фактури.

Въз основа на описаното ищцовото дружество иска от съда да постанови съдебно решение,с което да установи,че ответника му дължи сумата в размер на 393,12лв.,представляваща сбор от задължения по използвани и таксувани ,но незаплатени далекосъобщителни телекомуникационни услуги  по Договор №М1545150/11.05.2009г.ведно със законната лихва върху главницата ,считано от датата на образуване на Ч.Гр.д.№616/2011г. по описа на РС-гр.Кнежа до окончателното изплащане на задължението , направените в заповедното производство разноски д.т. от 25,00лв. и 120лв. адвокатско възнаграждение,както и направените деловодни разноски в настоящото исково производство в размер на 145лв. от които 25,00лв. д.т. и 120лв. адвокатско възнаграждение.

 По делото са представени с исковата молба : Договор №М1545150/11.05.2009г. за предоставяне на далекосъобщителни услуги и съответни приложения към тях,2 бр. данъчни фактури  по горния договор, общи условия за взаимоотношенията между страните,нотариално заверено пълномощно рег.№10483/31.10.2011г. и копие от съобщение по Чгр.д.№616/2011г. по описа на РС-гр.Кнежа.

 Освен това е било приложено ЧГр.д.№616/2011г. по описа на РС-гр.Кнежа.

 В предоставения му от закона срок ответника не е изразил становище по предявените искове,нито пък е изготвил писмен отговор.

 По делото се проведе едно о.с.з. на което ищцовата страна не изпрати представител ,а ответника се яви лично.

 Видно от становището на ответника на времето в гр.Кнежа имало човек с прякор „Мунди”,който по някой път се договарял с хората да вземат карта и телефон на свое име  и след това вземал картата,а на хората оставал телефона.

Подобно нещо се случило и с ответника,който отишъл в „Мобилтел” и взел карта и телефон на свое име ,като картата предоставил на Мунди,който към момента е починал.

Ответникът изрази мнение ,че навярно сметката е от тази карта и щом е на негово име не възразява да заплати задължението,но няма възможност да го изплати изцяло.

 След като се запозна със събраните по делото писмени доказателства ,съдът счита за установена следната фактическа обстановка:

Между ищцовото дружество и ответника е бил сключен Договор №М1545150/11.05.2009г. за предоставяне на далекосъобщителни услуги  като в периода от 07.09.2009г. до 07.11.2009г. въз основа на сключения между тях договор е извършено изпълнение от страна на ищеца  по договора като от страна на ответника не са заплатени съответно възникналите задължения за предоставяне на услуги и крайно устройство в сроковете ,съгласно договорните общи условия.

 В изпълнение на условията на посочения по-горе договор на ответника в качеството му на абонат са били предоставени услуги чрез далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа съгласно общите условия на договора по стандарти GSM и UMTS ,както и приложенията представляващи неразделна част от договора.

 С Договор №М1545150 от 11.05.2009г. чийто предмет е предоставяне на далекосъобщителни услуги ,ведно с приложенията към тях,които са двустранно подписани от абоната и от представители на оператора „Мобилтел”ЕАД  по несъмнен начин  се доказва факта ,че между тях е възникнало облигационно отношение,основано на посочения договор по който от страна на ищеца са били предоставени и таксувани услуги,съобразно изискванията на тарифните планове.

 Според т.3.4 от Договор №М1545150 от 11.05.2009г. вр.т.26 от Общите условия на „Мобилтел”ЕАД,за който абоната се счита уведомен с подписване на договора и за него възниква задължение да осъществи плащане по таксуваните и ползвани далекосъобщителни услуги в срок не по-късно от 15 дни след датата на подаване на фактурата от оператора.

 Въз основа на събраните по делото доказателства вкл. 2 бр. данъчни фактури ответникът дължи на ищцовото дружество сумата от 393,12лв. за предоставени далекосъобщителни услуги от които : за периода 07.09.2009г.до 07.11.20109г. са издадени данъчни фактури.

 Съобразно изложеното ,съдът следва да постанови съдебно решение ,с което да уважи предявения иск като основателен и доказан и да постанови съдебно решение,което да признае за установено,че А.С.М. с ЕГН********** *** дължи на„Мобилтел”ЕАД с ЕИК131468980 със седалище и адрес на управление гр.София 1309,район Илинден,ул.”Кукуш”№1,представлявано от Андреас Майнхофер,австрийски гражданин,личен паспорт №Н04134273,издаден на 14.02.2002г.от властите в Австрия-в качеството на Гл.Изп.Директор и Пламен Василев Петров с ЕГН********** в качеството на Изп.Директор  сумата в размер на 393,12лв./триста деветдесет и три лева и дванадесет ст./,представляваща сбор от задължения по използвани и таксувани ,но незаплатени далекосъобщителни телекомуникационни услуги  по Договор №М1545150/11.05.2009г.ведно със законната лихва върху главницата ,считано от датата на образуване на Ч.Гр.д.№616/2011г. по описа на РС-гр.Кнежа- 23.11.2011г. до окончателното изплащане на задължението ,както и направените в заповедното производство разноски д.т. от 25,00лв. и 120лв. адвокатско възнаграждение.

 Освен това следва да осъди А.С.М. с ЕГН********** *** да заплати на„Мобилтел”ЕАД с ЕИК131468980 със седалище и адрес на управление гр.София 1309,район Илинден,ул.”Кукуш”№1,представлявано от Андреас Майнхофер,австрийски гражданин,личен паспорт №Н04134273,издаден на 14.02.2002г.от властите в Австрия-в качеството на Гл.Изп.Директор и Пламен Василев Петров с ЕГН********** в качеството на Изп.Директор  направените деловодни разноски в настоящото исково производство в размер на общо 145лв./сто четиридесет и пет лева/ от които д.т. от 25,00лв./двадесет и пет лева/ и 120лв./сто и двадесет лева/ адвокатско възнаграждение.

 .

                              Водим от горното ,съдът

 

                                Р   Е    Ш    И  :

 

 Признава за установено,че А.С.М. с ЕГН********** *** дължи на„Мобилтел”ЕАД с ЕИК131468980 със седалище и адрес на управление гр.София 1309,район Илинден,ул.”Кукуш”№1,представлявано от Андреас Майнхофер,австрийски гражданин,личен паспорт №Н04134273,издаден на 14.02.2002г.от властите в Австрия-в качеството на Гл.Изп.Директор и Пламен Василев Петров с ЕГН********** в качеството на Изп.Директор  сумата в размер на 393,12лв./триста деветдесет и три лева и дванадесет ст./,представляваща сбор от задължения по използвани и таксувани ,но незаплатени далекосъобщителни телекомуникационни услуги  по Договор №М1545150/11.05.2009г.ведно със законната лихва върху главницата ,считано от датата на образуване на Ч.Гр.д.№616/2011г. по описа на РС-гр.Кнежа- 23.11.2011г. до окончателното изплащане на задължението ,както и направените в заповедното производство разноски д.т. от 25,00лв. и 120лв. адвокатско възнаграждение.

 Осъжда А.С.М. с ЕГН********** *** да заплати на„Мобилтел”ЕАД с ЕИК131468980 със седалище и адрес на управление гр.София 1309,район Илинден,ул.”Кукуш”№1,представлявано от Андреас Майнхофер,австрийски гражданин,личен паспорт №Н04134273,издаден на 14.02.2002г.от властите в Австрия-в качеството на Гл.Изп.Директор и Пламен Василев Петров с ЕГН********** в качеството на Изп.Директор  направените деловодни разноски в настоящото исково производство в размер на общо 145лв./сто четиридесет и пет лева/ от които д.т. от 25,00лв./двадесет и пет лева/ и 120лв./сто и двадесет лева/ адвокатско възнаграждение.

   Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОС-гр.Плевен в 14 дневен срок от съобщението на страните ,че е изготвено.

  

                                                  Районен съдия: …………………..