Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е    № 65

 

                                          Гр.Кнежа,14.05.2012г.

 

                           В   И  М  Е  Т  О    Н А    Н  А  Р  О  Д  А

 

   Кнежанският Районен съд в открито съдебно заседание на 09.05.2012г./девети май/ през две хиляди и дванадесета година в състав :

 

                                                                   Председател:Пламен Тодоров

 

при секретаря Д.Д. като разгледа докладваното от съдията Гр.Д.№58/2012г. по описа на съда и за да се произнесе взе предвид следното :

 Н.Г.М. с ЕГН********** *** лично и като баща и законен представител на децата си Георги Николаев М. с ЕГН********** и Симеон Николаев М. с ЕГН**********   е предявил против Г.С.М. с ЕГН********** *** иск с правно осн.чл.150 от СК.

Ищецът твърди ,че с ответницата са имали сключен брак от 05.02.2007г.и от него имат родени две деца Георги Николаев М. с ЕГН********** и Симеон Николаев М. с ЕГН********** като с Решение №150/05.01.2011г. на КРС,постановено по Гр.д.№350/2010г. по описа на РС-гр.Кнежа,съда е осъдил ответницата да заплаща по 60лв. издръжка за всяко едно от децата им.

 Той твърди ,че е безработен и се грижи сам за двете им деца като поема всичко свързано с издръжката им- дрехи и храна.

 Според ищеца разходите за издръжка на децата значително са се увеличили,но понеже той няма никакви доходи,счита ,че е необходимо да се увеличи издръжката на децата от майка им.

 Предвид изложените съображения и промените в социално-икономическите и битови условия,довели до драстично увеличаване на тока,храната,дрехите,учебните помагала и други нужди от първа и задължителна необходимост ищеца твърди ,че за него възниква правния интерес от изменение на определената на двете им деца издръжка.

 Съобразно това той иска от съда да постанови съдебно решение въз основа на събраните по делото доказателства,с което да определи изменение на месечната издръжка заплащана от Г.С.М. на Георги Николаев М. и Симеон Николаев М. чрез него на по 100лв. месечно за всяко дете,считано от датата на подаване на настоящия иск 20.02.2012г.,ведно със законната лихва за всяка просрочена месечна вноска.

 Освен това иска да бъде осъдена ответницата да му заплати направените по делото разноски.

 По делото се представиха от ищеца следните писмени доказателства : удостоверения за раждане-2 бр. и удостоверение за сключен граждански брак №700002 от 05.02.2007г. и копие от Решение №150/05.01.2011г. на КРС. Ответницата ,която е била редовно призована не е дала писмен отговор,но се яви в съдебна зала и оспори искането.

 След като се запозна със събраните по делото писмени доказателства по отделно и съвкупно ,съдът счита за установена следната фактическа обстановка:

  Видно от съдържанието на Удостоверение за сключен граждански брак №070002 от 05.02.2007г. на Община Кнежа страните са били съпрузи въз основа на акт за граждански брак №0002/05.02.2007г. на Община Кнежа.

 Според съдържанията на Удостоверение за раждане №070029/05.03.2007г. и Удостоверение за раждане от ***г*** страните са родители на малолетните деца  Георги Николаев М. с ЕГН********** и Симеон Николаев М. с ЕГН**********.

 Видно от съдържанието на съдебно Решение №150/05.01.2011г.,постановено по Гр.д.№350/2010г. по описа на РС-гр.Кнежа ,съдът е предоставил родителските права по отношение на двете деца на ищеца и е осъдил ответницата да им заплаща чрез него месечна издръжка от по 60лв.

 По делото липсват данни за доходите на родителите като ищеца заявява,че е безработен ,а ответницата не е представила данни за наличието на някакви доходи.

 Безспорно се установи ,че страните са разделени като ищеца с двете им деца живее в гр.Кнежа ,а ответницата живее в гр.Искър,където е била призовавана за делото.

 Ответницата заяви ,че към момента не е заплащала и предходните издръжки на децата си,поради липса на доходи.

 Според съдът,независимо дали родителите имам доходи те дължат грижи и издръжка на децата си до навършване на пълнолетие ,а минималните размери на издръжката по смисъла на чл.142,ал.2 от СК е ¼ част от размера на минималната работна заплата за страната,която към момента на постановяване на настоящото решение възлиза на 290лв. или минималната издръжка е в размер на 72,50лв. месечно.

 Предвид обстоятелството ,че размера на издръжките на двете малолетни деца не е променен и в момента е под законовия минимум,както и ,че липсват данни да е била заплащана,съдът счита,че следва да го увеличи  към минималния такъв законов размер т.е. от по 60лв. на дете на по 72,50лв. месечно за дете,тъй като липсват данни и доказателства за по-големи възможности на ответницата,поради което този иск е частично основателен и доказан.

 Съобразно изложеното ,съдът следва да измени първоначално определената издръжка на двете малолетни деца и осъди ответницата да им заплаща месечни издръжки от по 72,50лв. на дете чрез техния баща и законен представител  от завеждането на иска 20.02.2012г. до навършване на пълнолетие или до промяна на обстоятелствата,ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, като в частите над по 72,50лв. до 100лв. да отхвърли иска като частично неоснователен и недоказан.

 Освен това ,съдът следва да осъди ответницата да му заплати окончателна д.т. върху изменената издръжки в размер на 18лв. ,а ищеца да му заплати д.т. върху отхвърлената част от иска в размер на 39,60лв.

 

                                                Водим от горното ,съдът

 

                                            Р   Е    Ш    И  :

 

Изменява определената с Решение №150/05.01.2011г.,постановено по Гр.д.№350/2010г. по описа на РС-гр.Кнежа издръжка ,която  Г.С.М. с ЕГН********** *** е била осъдена да заплаща на малолетните си деца Георги Николаев М. с ЕГН********** и Симеон Николаев М. с ЕГН********** чрез техния баща и законен представител Н.Г.М. с ЕГН********** ***,като я УВЕЛИЧАВА от по 60лв. на дете на по 72,50лв. на дете.

 Осъжда Г.С.М. с ЕГН********** *** да заплаща на малолетните си деца Георги Николаев М. с ЕГН********** и Симеон Николаев М. с ЕГН********** чрез техния баща и законен представител Н.Г.М. с ЕГН********** *** издръжка от по 72,50лв. на дете от завеждането на иска- 20.02.2012г. до навършване на пълнолетие или до промяна на обстоятелствата,ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска .

   Отхвърля в останалата му част предявения иск за изменение на издръжките на малолетните деца от над по 72,50лв. до по 100лв. като частично неоснователен и недоказан.

  Осъжда Г.С.М. с ЕГН********** *** да заплати на съда окончателна държавна такса върху изменената издръжка в размер на 18лв./осемнадесет лева/.

  Осъжда Н.Г.М. с ЕГН********** *** да заплати на съда окончателна държавна такса върху отхвърлената част от иска в размер на 39,60лв./тридесет и девет лева и шестдесет ст./.

 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 14 дневен срок от съобщението на страните ,че е изготвено.

 

                                                          Районен съдия:....................

 

        

 

 

 

 

 

 

..