Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е    №73

 

 

                                 Гр.Кнежа,09.07.2012г.

 

                   В   И  М  Е  Т  О    Н А    Н  А  Р  О  Д  А

 

   Кнежанският Районен съд в открито съдебно заседание на 28.05.2012г./двадесет и осми май/ през две хиляди и дванадесета година в състав :

                                                           Председател:Пламен Тодоров

 

при секретаря Д.Д. като разгледа докладваното от съдията Гр.Д.№50/2012г. по описа на съда и за да се произнесе взе предвид следното :

  „Мобилтел”ЕАД с ЕИК131468980 със седалище и адрес на управление гр.София 1309,район Илинден,ул.”Кукуш”№1,представлявано от Андреас Майнхофер,австрийски гражданин,личен паспорт №Н04134273,издаден на 14.02.2002г.от властите в Австрия-в качеството на Гл.Изп.Директор и Пламен Василев Петров с ЕГН********** в качеството на Изп.Директор чрез пълномощника си юрисконсулт С.И.А. е предявил против А.Л.Б. с ЕГН********** *** иск на осн.чл.415 от ГПК с цена от 493,54лв.

 Ищцовото дружество описва ,че с ответника е бил сключен Договор №Б1122888/05.01.2009г. за предоставяне на далекосъобщителни услуги  като в периода от 28.10.2009г. до 28.12.2009г. въз основа на сключения между тях договор е извършено изпълнение от страна на ищеца  по договора,но от страна на ответника не са заплатени съответно възникналите задължения съгласно договорните общи условия в размер на 493,54лв.

  Ищцовото дружество описва ,че е подало заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК въз основа на което е било образувано ЧГр.д.№633/2011г. по описа на РС-гр.Кнежа,а в хода на заповедното производство и в срока на чл.414,ал.2 от ГПК е било подадено възражение срещу заповедта за изпълнение от ответника.

 Въз основа на изложеното ищцовото дружество иска от съда на осн.чл.415 от ГПК да приеме за разглеждане исковата молба,поискано е и присъединяване към делото на ЧГр.д.№633/2011г. по описа на РС-гр.Кнежа.

 Ищцовата страна твърди ,че ответника по договор за предоставяне на GSM услуги №Б1122888 от 05.01.2009г.,данъчна фактура №184544099/28.11.2011г.,издадена за сумата от 353,62лв. с ДДС е извършил частично плащане в размер на 80лв. ,като е останал непогасен остатък от задължението в размер на 273,62лв.с ДДС,месечни такси/ абонаментни такси,лизингови вноски,пакети минути и др./в размер на 45,00лв.,разговори данни,съобщения и други услуги в размер на 332,33лв. /с приспадната отстъпка от 83,40лв. /с ДДС и данъчна фактура №186133992/28.12.2009г. ,издадена за сумата от 219,92лв. с ДДС.

 Предвид горното ищцовото дружество иска от съда да постанови съдебно решение въз основа на събраните по делото писмени доказателства ,с което до приеме за установено ,че на осн.чл.124,ал.1 и чл.422 от ГПК ответника му дължи сума в общ размер от 493,54лв.,представляваща сбор от главниците по данъчните фактури,издадени по Договор №Б1122888/ 05.01.2009г., законната лихва върху сумата от 493,54лв. от датата на образуване на ЧГр.д.№633/2011г. по описа на РС-Кнежа до окончателното изплащане на задължението ,които задължения са предмет на Заповед за изпълнение по Чгр.д.№633/2011г. по описа на РС-Кнежа и направените деловодни разноски в общ размер на 65,00лв. от които по 25,00лв. д.т. доплатена за образуване на делото и 40,00лв. юрисконсултско възнаграждение.

 По делото се събраха писмени доказателства по опис.

 В предоставения от закона на ответника срок за представяне на писмен отговор на исковата молба с доказателства към него това не е направено.

 По делото се проведоха две о.с.з. като по нито едно от тях не се яви процесуален представител на страните и не взе отношение по исковата претенция и доказателствата.

 Липсват данни и доказателства в насока ,че описаната по горе сума е била заплатена на ищцовото дружество от ответника.

 След като се запозна по отделно и съвкупно със събраните по делото писмени доказателства,съдът счита за установена следната фактическа обстановка :

  Между ищцовото дружество и с ответника е бил сключен Договор №Б1122888/05.01.2009г. за предоставяне на далекосъобщителни услуги  като в периода от 28.10.2009г. до 28.12.2009г.,а въз основа на сключения между тях договор е извършено изпълнение от страна на ищеца  по договора като от страна на ответника не са заплатени съответно възникналите задължения съгласно договорните общи условия в размер на 493,54лв.

  Ищцовото дружество е подало заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК въз основа на което е било образувано ЧГр.д.№633/2011г. по описа на РС-гр.Кнежа,а в хода на заповедното производство и в срока на чл.414,ал.2 от ГПК е подадено възражение срещу заповедта за изпълнение от ответника.

 Ищцовото дружество иска от съда на осн.чл.415 от ГПК да приеме за разглеждане исковата молба,поискано е и присъединяване към делото на ЧГр.д.№633/2011г. по описа на РС-гр.Кнежа.

 Ответникът по договор за предоставяне на GSM услуги №Б1122888 от 05.01.2009г.,данъчна фактура №184544099/28.11.2011г.,издадена за сумата от 353,62лв. с ДДС е извършил частично плащане в размер на 80лв. ,като е останал непогасен остатък от задължението в размер на 273,62лв.с ДДС,месечни такси/ абонаментни такси,лизингови вноски,пакети минути и др./в размер на 45,00лв.,разговори данни,съобщения и други услуги в размер на 332,33лв. /с приспадната отстъпка от 83,40лв. /с ДДС и по данъчна фактура №186133992/28.12.2009г. ,издадена за сумата от 219,92лв. с ДДС.

 Въз основа на събраните по делото доказателства Договор № Б1122888/05.01.2009г. за предоставяне на далекосъобщителни услуги и 2 бр. данъчни фактури ответникът  дължи на ищцовото дружество сумата от 494,54лв. за предоставени далекосъобщителни услуги.

 Съобразно изложеното ,съдът следва да постанови съдебно решение ,с което да уважи предявения иск като основателен и доказан като признае за установено,че А.Л.Б. с ЕГН********** *** дължи на„Мобилтел”ЕАД с ЕИК131468980 със седалище и адрес на управление гр.София 1309,район Илинден,ул.”Кукуш”№1,представлявано от Андреас Майнхофер,австрийски гражданин,личен паспорт №Н04134273,издаден на 14.02.2002г.от властите в Австрия-в качеството на Гл.Изп.Директор и Пламен Василев Петров с ЕГН********** в качеството на Изп.Директор  сумата в размер на 493,54лв./четиристотин деветдесет и три лева и петдесет и четири ст./,представляваща сбор от задължения по използвани и таксувани ,но незаплатени далекосъобщителни телекомуникационни услуги  по Договор №Б1122888/05.01.2009г.ведно със законната лихва върху главницата ,считано от датата на образуване на Ч.Гр.д.№633/2011г. по описа на РС-гр.Кнежа- 29.11.2011г. до окончателното изплащане на задължението ,както и направените в заповедното производство разноски д.т. от 25,00лв. и 40лв. адвокатско възнаграждение.

 Освен това следва да осъди А.Л.Б. с ЕГН********** *** да заплати на„Мобилтел”ЕАД с ЕИК131468980 със седалище и адрес на управление гр.София 1309,район Илинден,ул.”Кукуш”№1,представлявано от Андреас Майнхофер,австрийски гражданин,личен паспорт №Н04134273,издаден на 14.02.2002г.от властите в Австрия-в качеството на Гл.Изп.Директор и Пламен Василев Петров с ЕГН********** в качеството на Изп.Директор  направените деловодни разноски в настоящото исково производство в размер на общо 65лв./сто четиридесет и пет лева/ от които д.т. от 25,00лв./двадесет и пет лева/ и 40лв./четиридесет лева/юрисконсултско възнаграждение.

                                   Водим от горното ,съдът

 

                                Р   Е    Ш    И  :

 

Признава за установено,че А.Л.Б. с ЕГН********** *** дължи на„Мобилтел”ЕАД с ЕИК131468980 със седалище и адрес на управление гр.София 1309,район Илинден,ул.”Кукуш”№1,представлявано от Андреас Майнхофер,австрийски гражданин,личен паспорт №Н04134273,издаден на 14.02.2002г.от властите в Австрия-в качеството на Гл.Изп.Директор и Пламен Василев Петров с ЕГН********** в качеството на Изп.Директор  сумата в размер на 493,54лв./четиристотин деветдесет и три лева и петдесет и четири ст./,представляваща сбор от задължения по използвани и таксувани ,но незаплатени далекосъобщителни телекомуникационни услуги  по Договор №Б1122888/05.01.2009г.ведно със законната лихва върху главницата ,считано от датата на образуване на Ч.Гр.д.№633/2011г. по описа на РС-гр.Кнежа- 29.11.2011г. до окончателното изплащане на задължението ,както и направените в заповедното производство разноски д.т. от 25,00лв. и 40лв. адвокатско възнаграждение.

 Осъжда А.Л.Б. с ЕГН********** *** да заплати на„Мобилтел”ЕАД с ЕИК131468980 със седалище и адрес на управление гр.София 1309,район Илинден,ул.”Кукуш”№1,представлявано от Андреас Майнхофер,австрийски гражданин,личен паспорт №Н04134273,издаден на 14.02.2002г.от властите в Австрия-в качеството на Гл.Изп.Директор и Пламен Василев Петров с ЕГН********** в качеството на Изп.Директор  направените деловодни разноски в настоящото исково производство в размер на общо 65лв./сто четиридесет и пет лева/ от които д.т. от 25,00лв./двадесет и пет лева/ и 40лв./четиридесет лева/юрисконсултско възнаграждение.

 

  Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОС-гр.Плевен в 14 дневен срок от съобщението на страните ,че е изготвено.

  

                                                  Районен съдия: …………………..