Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 64

 

                                 Гр.Кнежа,14.05.2012г.

 

                    В   И  М  Е  Т  О  Н А   Н  А  Р  О  Д  А

 

  Кнежанският Районен съд в публично съдебно заседание на 09.05.2012г./девети май/ през две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                 Председател:Пламен Тодоров

 

 при секретаря Д.Д. като разгледа докладваното от съдията Гр.Д.№49/2012г. по описа на съда и за да се произнесе взе предвид следното :

  П.Ц.П. с ЕГН********** *** е предявил против ПК”Напредък”-гр.Кнежа със седалище и адрес на управление гр.Кнежа,ул.”Марин Боев”№69 с ЕИК 000173924,представлявано от М.В.П. иск с правно осн.чл.19,ал.3 от ЗЗД с цена от  8469,80лв.

 Ищецът твърди,че на 14.04.2010г. в гр.Кнежа ,Обл.Плевен с ответника са сключили предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот по смисъла на чл.19 от ЗЗД по силата на който,последния се е задължил да му продадат следния свой недвижим имот,находящ се в землището на гр.Кнежа,Община Кнежа,а именно :

 Поземлен имот с планоснимачен номер №196,находящ се в кв.№46 по плана на с.Лазарово,Община Кнежа с площ на имота от 1500 кв.м.,заедно с находящите се в него две масивни стопански сгради и две полумасивни жилищни сгради при граници и съседи на имота :ПИ 197 и от три страни улици,съгласно Скица №17/19.09.2009г. на Община Кнежа.

 Според ищеца съгласно сключения между него и ответника предварителен договор,прехвърлянето на имота в нотариална форма следвало да се извърши в срок до 01.02.2011г.,а половината от продажната цена в размер на 3500лв.е била заплатена в момента на подписването на предварителния договор ,като останалата част е било договорено да се заплати при сключването на окончателния договор.

 Ищецът изтъква ,че въпреки изпълнените задължения от негова страна към момента процесния имот не му е бил прехвърлен с нотариален акт и не е определен час,в който да се явят пред нотариус за изповядане на сделката.

 Предвид изложеното ищеца иска от съда въз основа на събраните по делото доказателства да постанови решение,с което да обяви за окончателен сключения между него и ответника на 14.04.2011г. предварителен договор,с който му е било обещано да му бъде продаден описания по-горе имот и същия да се счита сключен от момента на влизане в сила на съдебното решение.

 В подкрепа на исковата си претенция ищеца е представил следните писмени доказателства:

 Предварителен договор от 14.04.2011г.,копие от Нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот по обстоятелствена проверка на основание давностно владение №88,том 1,н.д.№248/1995г. на КРС,копие от Скица №17/19.01.2009г., удостоверение за данъчна оценка на имота,копие от Фактура №00000001030/14.04.2010г. за сумата от 3,500лв.,копие от Протокол от 18.03.2008г. от Годишно Общо събрание на ПК”Напредък”-Кнежа и Протокол от 24.03.2010г. на ГОС на ПК”Напредък”-Кнежа.

 Ответникът в предоставения му от закона срок  е представил писмен отговор  по предявения иск и доказателствата в насока,че признава същия и е получил от ищеца останалата част от сумата в размер на 3 500лв. на 04.05.2012г. и няма претенции за това към него.

В проведеното с.з. ищеца чрез процесуалния си представител поддържа предявения иск,а ответника не изпрати представител.

 След като се запозна със събраните по делото доказателства по отделно и съвкупно ,съдът счита за установена следната фактическа обстановка:

  Видно от съдържанието на Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 14.04.2011г. в гр.Кнежа между ищеца и ответника е сключен предварителен договор по силата на който първия му е заплатил половината от договорената цена в размер на 3 500лв. за процесния имот като останалата половина е било договорено да бъде заплатена при подписването на договора,а втория е поел ангажимента да му прехвърли собствеността  по нотариален ред в срок до 01.02.2011г.,но това по една или друга причина не е станало.

 Последното поражда правната възможност за ищеца да иска по съдебен ред обявяването на предварителния договор за окончателен съгласно хипотезата на чл.19,ал.3 от ЗЗД.

Предвид обстоятелството ,че ответника признава иска,съдът счита,че същия е получил половината от договорната цена в размер на 3 500лв. при подписването на предварителния договор и е следвало да получи останалата част от още 3 500лв. при сключването на окончателния договор,но въпреки това не е прехвърлил по нотариален ред собствеността на имота на ищеца до 01.02.2011г.

 Този остатък е бил заплатен на 04.05.2012г. изцяло на ответната кооперация от ищеца.

Съобразно изложеното ,съдът счита ,че е налице договорно неизпълнение от страна на ответника по отношение на поетото от него задължение по предварителния договор.

Поради това следва да постанови съдебно решение,с което да обяви за окончателен сключения между ищеца и ответника на 14.04.2010г. предварителен договор,с който е било обещано да му бъде продаден описания по-горе имот и същия да се счита сключен от момента на влизане в сила на съдебното решение.

 По отношение на направените по делото разноски,тъй като не бяха заявени от ищцовата страна за заплащане следва да ги остави на страните както са направени.

 

                                        Водим от горното ,съдът

 

                                   Р   Е    Ш    И  :

 

  ОБЯВЯВА за окончателен сключения между П.Ц.П. с ЕГН********** ***  от една страна и от друга страна ПК”Напредък”-гр.Кнежа със седалище и адрес на управление гр.Кнежа,ул.”Марин Боев”№69 с ЕИК 000173924,представлявано от М.В.П. Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 14.04.2010г. по силата на който първия е заплатил на последния  договорената цена от 7000лв./седем хиляди лева/ за следния недвижим имот:

 поземлен имот с планоснимачен номер №196,находящ се в кв.№46 по плана на с.Лазарово,Община Кнежа с площ на имота от 1500 кв.м.,заедно с находящите се в него две масивни стопански сгради и две полумасивни жилищни сгради при граници и съседи на имота :ПИ 197 и от три страни улици,съгласно Скица №17/19.09.2009г. на Община Кнежа,а последния е поел ангажимента да му прехвърли собствеността му по нотариален ред в срок до 01.02.2011г.,но не  го е  изпълнил.

Оставя направените разноски на страните,както са направени.

  След влизането на решението в сила предоставя възможност на ищеца да заплати дължимите се д.т. и данъци за имота.

 

  Решението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 14 дневен срок от съобщението на страните ,че е изготвено.

 

                                                     Районен съдия:....................