Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 44

 

                                     гр.КНЕЖА   16. 05 . 2012 г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

КНЕЖАНСКИ  РАЙОНЕН СЪД  в публично заседание  на    двадесет и девети март   две хиляди и дванадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.АНТОНОВ

при  секретаря : Г.Б.

като разгледа докладваното от  съдията      гр.дело  № 618 по описа  за 20011  год. за да се произнесе взе предвид следното :

    М.Ц.И. *** , с ЕГН ********** , със съдебен адрес за призоваване : чрез Офелия Тодорчева – адвокат ПлАК гр.Плевен , ул.”Бр.Бъкстон” №5 , ет.3 , офис 22 е предявила против ЕТ”ПЕРФЕКТА 6 – Г.Д.” със седалище и адрес на управление : гр.Искър , ул.”Каварна” №2 , ЕИК 200802908 , представляван от Г.П.Д. с ЕГН ********** иск с правно основание чл.422 във връзка с чл.415 от ГПК и цена на иска : 735 лева , ведно със законната лихва считано от датата на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК – 09.08.2011г. до окончателно изплащане на задължението  и направените деловодни разноски по заповедното и настоящо производство в общ размер на 335 лева  .

    В срока по чл.131 от ГПК  ответника не представи писмен отговор , а в съдебно заседание заяви , че не признава иска и моли да бъде отхвърлен като неоснователен .

    От събраните по делото доказателства и приетото заключение на съдебно-счетоводната експертиза съдът счита за установено следното: На 08.12.2010г. ищцата е била освободена от длъжността “работник кухня”, която е изпълнявала във фирмата ответник по настоящото дело – ЕТ”Перфекта 6 – Г.Д. *** , на основание чл.325 , т.3 от КТ – с изтичане на уговорения срок . При прекратяване на трудовият договор не са й били изплатени отработените трудови възнаграждения за месец  ноември 2010г. в размер на 225 лева и за месец декември 2010г. за времето от 01.12.2010г. до 08.12.2010г. в размер на 60 лева . На ищцата не било платено обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ , независимо , че тя е придобила право на пенсия за осигурителен стаж и възраст . След отправена покана до ответната страна за доброволно уреждане на неизплатените трудови възнаграждения и липса на отговор , за ищцата останала единствената възможност да защити правата си като завела настоящото дело.       Предвид представените писмени доказателства съдът счита иска за основателен и доказан  при следните съображения: На 09.08.2011г. ищцовата страна е подала до районния съд  заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК , с длъжник ЕТ”ПЕРФЕКТА 6 – Г.Д.” със седалище и адрес на управление : гр.Искър , ул.”Каварна” №2 , ЕИК 200802908 , представляван от Г.П.Д. с ЕГН **********. Образувано е ч.гр.дело № 416/11г. по описа на КРС и на 19.09.2011г.   бе издадена Заповед за изпълнение на парично задължение под № 384/11г. В срока по чл.414 от ГПК длъжника ЕТ”Перфекта 6 – Г.Д. ***  направи възражение в което заяви , че  не става ясно за кои два месеца не са изплатени заплатите на М.Ц.И. . Съдът уведоми заявителя за направеното възражение и му даде указания съгласно разпоредбата на чл.415, ал.1 от ГПК . В изпълнение на тези указания и в месечният срок ищцата М.И. предяви настоящият иск срещу ЕТ”Перфекта 6 – Г.Д. ***  . 

    Съдът счита , че ищцата е активно легитимна да предяви настоящият иск . Претенциите й произтичат от прекратени трудови правоотношения с  ответната страна и неизпълнение разпоредби на КТ .       

     Безспорно , е че ищцата е работила в ЕТ”Перфекта 6 – Г.Д.”***.2010г. на длъжност “работник кухня” и на  08.12.2010г.  е била освободена на основание чл.325 , т.3 от КТ. Заключението на вещото лице , прието от страните без възражения , е че работните заплати за процесните месеци са начислени в счетоводните ведомости , но не са изплатени и са дължими от края на следващият месец . Констатирано , е че претендираното обезщетение от ищцата не е начислено във ведомостите и не е изплащано .Това обезщетение се дължи съгласно разпоредбата на чл.222, ал.3 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение , след като работника или служителя е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст . То се дължи от работодателя , независимо от основанието за прекратяване на трудовото правоотношение и е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника за срок от два месеца . По делото е приложено Разпореждане № # ********** на Териториално поделение на НОИ град Плевен с което на М.Ц.И. е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст считано от 23.12.2010г. пожизнено по чл.68 , ал.4 от КСО .

     При така изложените съображения съдът счита , че следва предявеният иск да се уважи  , като се присъдят и направените деловодни разноски съобразно представения списък съгласно чл.80 от ГПК .

    Водим от горното съдът ,

 

                                               Р Е Ш И :

 

    ОСЪЖДА ЕТ”ПЕРФЕКТА 6 – Г.Д.” със седалище и адрес на управление : гр.Искър , ул.”Каварна” №2 , ЕИК 200802908 , представляван от Г.П.Д. с ЕГН ********** да заплати на    М.Ц.И. *** , с ЕГН ********** , със съдебен адрес за призоваване : чрез Офелия Тодорчева – адвокат ПлАК гр.Плевен , ул.”Бр.Бъкстон” №5 , ет.3 , офис 22 сумата от 735 лева ведно със законната лихва считано от 09.08.2011г. до окончателно изплащане на задължението и направените деловодни разноски в общ размер на 335 лева .

    ОСЪЖДА ЕТ”ПЕРФЕКТА 6 – Г.Д.” със седалище и адрес на управление : гр.Искър , ул.”Каварна” №2 , ЕИК 200802908 , представляван от Г.П.Д. с ЕГН ********** да заплати на КРС   4,40 лева – окончателна държавна такса .      

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок пред ПлОС, от получаване на съобщението.

 

                                                      Районен съдия :