Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е    51

 

                                          Гр.Кнежа,14.05.2012г.

 

                           В   И  М  Е  Т  О    Н А    Н  А  Р  О  Д  А

 

   Кнежанският Районен съд в открито съдебно заседание на 11.04.2012г./единадесети април/ през две хиляди и дванадесета година в състав :

                                                                   Председател:Пламен Тодоров

 

при секретаря Д.Д. като разгледа докладваното от съдията Гр.Д.№431/2011г. по описа на съда и за да се произнесе взе предвид следното :

  К.В.Г. с ЕГН********** *** чрез адв.Р.М. от ПАК е предявила против К.А.А. с ЕГН********** *** иск с правно осн.чл.127,ал.2 и чл.143 от СК..

 Ищцата твърди ,че с ответника имат едно ненавършило пълнолетие дете Ралица Красимирова Адриянова с ЕГН**********,но не живеят съвместно повече от 8 години.

 Изтъква се ,че за детето се грижи основно ищцата  и нейните близки като от известно време първата живее в Гърция в гр.Атина,а за детето им,което живее в гр.Кнежа се грижи брат й и нейните близки.

 Според ищцата ответника не живее в гр.Кнежа и не се интересува от детето им ,не го подпомага финансово и дори отказва да говори с него по телефона.

Ищцата твърди ,че ответника не желае да даде разрешение на детето им да пътува ,придружена от майка си извън територията на България и по този начин детето не е успяло да отиде през лятото на почивка в Гърция.

 Предвид изложеното и желанието на детето Ралица да живее при майка си  и предвид промените в социално-икономическите и битови условия,довели до драстичното увеличаване на цените на тока,храните,дрехите,учебните помагала и други нужди от първа задължителна необходимост  ищцата иска от съда да постанови съдебно решение ,с което да й присъди упражняването на родителските права  над непълнолетното им дете Ралица Красимирова Адриянова с ЕГН**********  и да осъди ответника да заплаща месечна издръжка на дъщеря им в размер на 80лв. една година назад от датата на подаване на настоящия иск,ведно със законната лихва за всяка просрочена месечна вноска.

 Освен това ищцата иска от съда да разреши на детето Ралица Красимирова Адрианова да пътува извън пределите на България с майка си или друг неин близък ,с разрешението на майка й,без изричното съгласие на бащата К.А.А..

 В законния срок ответника не е предоставил писмен отговор на иска и не е взел отношение по него.

 По делото се проведе едно о.с.з.на което ищцата чрез процесуалния си представител поддържа иска ,а ответника чрез определения му от ПАК и назначен от съда особен представител не го оспори.

  Беше изслушано по делото малолетното дете Ралица Адриянова ,която обясни ,че живее в гр.Кнежа на ул.”Райко Даскалов”№87 и е ученичка в 7-ми клас на училище СОУ”Неофит Рилски”.

 Детето каза ,че живее заедно с майка си ,а с баща си не са се виждали от 2-3 години,но не са в лоши отношения.

 То разясни ,че желае да завърши училище и да живее при майка си,където има условия,а и иска да може да пътува с майка си в чужбина.

След като се запозна със събраните по делото доказателства и взе предвид тезите на страните,съдът счита за установена следната фактическа обстановка :

 Видно от съдържанието на Удостоверение за раждане от ***г***,издадено въз основа на Акт за раждане №118/06.10.1998г. се установява,че страните са родители на детето Ралица Красимирова Адриянова с ЕГН**********,което към момента е малолетно и живее при ищцата.

 Повече от 8 години страните не живеят съвместно като ищцата е била известно време в Гърция,през което време за детето им са се грижили майката на ищцата и нейните близки.

 Ответникът по делото не живее в гр.Кнежа и не беше установено местонахождението му в страната ,което наложи да му бъде определен и назначен особен представител.

 Видно от съдържанието на Удостоверение с Изх.№790-12/16.09.2011г. на СОУ”Неофит Рилски”-Кнежа малолетното дете Ралица Красимирова Адриянова е редовна ученичка в 7-ми клас през учебната 2011/2012г.

 Особеният представител на ответника е изразил становище ,с което признава основателността и доказаността на иска ,като счита ,че е в интерес на детето родителските права да бъдат предоставени на майка му ,а претендираната издръжка  да бъде уважена.

 Въз основа на горната фактическа обстановка,съдът счита ,че предявените обективно съединени искове са основателни и доказани,понеже при липсата на бащата и изразеното изрично желание от страна на малолетното дете да живее с майка си,където има съответните битови условия и учи ще е в интерес на детето родителските права по отношение на него да бъдат предоставени на майка му.

 Освен това претендираната месечна издръжка от 80лв. по отношение на ответника е към законовия минимум и той като родител на детето е длъжен да направи необходимото да я заплаща.

 Относно искането на ищцата да има право да извежда зад граница малолетната си дъщеря без разрешението на бащата като съобрази и желанието на малолетното дете да може да излиза с майка си зад граница,същото се явява основателно и няма да увреди по никакъв начин детето.

 Въз основа на изложеното ,съдът следва да осъди ответника да заплати на ищцата направените деловодни разноски в размер на 500лв. от които 400лв. адвокатски хонорар и 100лв. за особен представител на ответника,а на съда д.т. по определената издръжка в размер на 115,20лв.

 

                                             Водим от горното, съдът

 

 

                                                    Р     Е     Ш     И  :

 

  Предоставя родителските права по отношение на малолетното дете Ралица Красимирова Адриянова с ЕГН**********  на майка му К.В.Г. с ЕГН********** ***.

 Осъжда К.А.А. с ЕГН********** ***  да заплаща на малолетното си дете  месечна издръжка в размер на 80лв./осемдесет лева/ чрез неговата майка и законна представителка К.В.Г. с ЕГН********** ***  по сметка една година назад от датата на подаване на иска от 26.09.2010г. до 26.09.2011г.вкл. и от 26.09.2011г.   до промяна на обстоятелствата.

 Осъжда К.А.А. с ЕГН********** *** да заплати на К.В.Г. с ЕГН********** ***  разноски в размер на 500лв./петстотин лева/ от които 400лв. /четиристотин лева/ адвокатски хонорар/ и 100лв./сто лева/ за особен представител.

 Осъжда К.А.А. с ЕГН********** ***  да заплати на съда държавна такса по определената издръжка в размер на  115,20лв./сто и петнадесет лева и двадесет ст./.

 

  Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОС-гр.Плевен в 14 дневен срок от съобщението на страните ,че е изготвено.

 

 

                                                                        Районен съдия:...............................