Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е   № 27

 

                                          Гр.Кнежа,02.05.2012г.

 

                          В   И  М  Е  Т  О   Н А    Н  А  Р  О  Д  А

 

       Кнежанският Районен съд в открито съдебно заседание на 07.03.2012г./седми март / през две хиляди и дванадесета  година в състав :

                                                                      Председател:П. Тодоров

 

при секретаря Нина Иванова като разгледа докладваното от съдията Гр.Д.№438/2009г. по описа на съда и за да се произнесе взе предвид следното :

 С Решение №57/04.06.2010г. постановено по настоящото дело,съдът е допуснал съдебна делба между съделителите  Николина Йотова Янчева с ЕГН********** ***, Й.И.Ц. с ЕГН********** *** и М.Б.Ш. с ЕГН********** ***,М.Ц.Т. с ЕГН********** ***, И.Ц.Р. с ЕГН********** ***, Е.Ц.Р. с ЕГН********** ***,Г.Д.Б. с ЕГН********** ***, Б.Д.Б. с ЕГН********** ***, Р.П.Р. с ЕГН********** ***, Т.П.Р. с ЕГН********** ***,Ваня Р.В. с ЕГН********** ***, Г.Ц.Б. с ЕГН********** ***, И.П.Б. с ЕГН********** ***,Р.П.В. с ЕГН********** ***, Л.Н.Б. с ЕГН********** ***, П.С.Б. с ЕГН********** ***, Д.С.Б. с ЕГН********** ***, М.П.В. с ЕГН********** ***,В.Й.Ц. с ЕГН********** ***,А.Й.Б. с ЕГН********** ***,К. Маврудиева Б. с ЕГН********** ***,М.П. Шляновски с ЕГН********** *** и С.П.Б. с ЕГН********** ***  по отношение на следните недвижими имоти ,находящи се в землището на гр.Искър,а именно :

 1.нива с площ 99,321дка ,трета категория в местността “Полето”,имот №004013 при граници и съседи : №200502 полски път на Община Искър,№004012 нива на насл. на Рашо Б.,*** полски път на Община Искър и №200518 полски път на Община Искър;

2.нива с площ 16,419дка,четвърта категория в местността “Доков Геран”,имот №063010 при граници и съседи : №063005 нива на насл. на Вачо Гергов Миловски,№063004 нива на насл. на Спас и Горан Миловски,№063022 нива на Веса Иванова Янкова,№200551 пълски път на Община Искър и №063009 нива на Олга Николова Т.;

3.нива с площ 3,725дка ,трета категория в местността “Стражовец”,имот №900028 при граници и съседи : №000031 нива на Борис С. Дундаков и др.,№900029 нива на насл. на Петър Ватов Кундроджийски,№000101 пълски път на Община Искър и №047035 пасище ,мера на Общински поземлен фонд,която съсобственост е възникнала по силата на наследство от общия им наследодател Цоло Рашов Б. ***,п. на 01.09.1975г. на когото с Решение №0100Б от 19.07.1994г.и №1Б от 21.12.2001г. на ПК-Искър и им е определил съответните делбени квоти.

 Преди приключването на първата фаза от деленото производство съделителката Николина Йотова Янчева е била з. от С.Д.Ц.,която е закупила наследствените й права,а  преди приключването на втората фаза от съдебната дела съделителката Ваня Р.В. е дарила на Мариана П.И. с ЕГН********* *** полагащата й се ид.част от делбената маса с Нот.акт №118/,томV,рег.№2780,н.дело №662/06.07.2011г. и Нот.акт №175/,том VIII,рег.№4685,н.дело №1206/27.10.2011г. на Нотариус Валерия Рачева,поради което в последствие съдът замени тази ответница с  М.И..

 Преди приключването на делбеното производство във втората фаза на същото е п. на 27.07.2011г. ответника Г.Ц.Б.,което е видно от представеното Удостоверение за наследници от 07.09.2011г.  и е бил заменен с наследниците си по закон Ц.Г.С. с ЕГН********** *** ,С.Г.Ц. с ЕГН********** *** и В.Г.Б. с ЕГН********** ***.

След влизането в законна сила на решението по първата фаза на делбеното производство  по делото е била извършена съдебна експертиза от експерта Б.З.,която бе изслушана и приета и въз основа на същата се обяви окончателен проекто-разделителен протокол съобразно вариант първи от заключението.

 В последствие след лизането в законна сила на решението на съда в тази насока от ОСЗ-гр.Искър са били изготвени съответните проекто-скици,съобразно определените реални дялове на съделителите.

 Предвид това,съдът следва да постанови съдебно решение,с което да възложи на всеки един от  съделителите полагащите му се реални дялове делбените земеделски имоти от оставените им в наследство от общия им наследодател Цоло Рашов Бешовски б.ж. на гр.Искър,п. на 01.09.1975г.земеделски земи от землището на Община Искър ЕКАТТЕ 55782,а именно за : 

I.                    Наследниците на Г.Ц.Б. ***- Ц.Г.С. с ЕГН********** *** ,С.Г.Ц. с ЕГН********** *** и В.Г.Б. с ЕГН********** ***

1.      Нива с площ 15,210дка,трета категория в местността „Полето“,имот №004014  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07633/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя 6084,00лв.;

2.      Нива с площ 3,725дка,трета категория в местността „Стражовец“,имот №900028  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07659/11.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя 1415,50лв. или на обща на стойност за двата имота

 7 499,50лв.

Да осъди Г.Д.Б. с ЕГН********** ***   да заплати на наследниците по закон на Г.Ц.Б. ***- Ц.Г.С. с ЕГН********** *** ,С.Г.Ц. с ЕГН********** *** и В.Г.Б. с ЕГН********** *** сумата от 206,01лв./двеста и шест лева и една ст./ представляваща парично уравнение за дял.

Да осъди Б.Д.Б. с ЕГН********** ***   да заплати на наследниците по закон на Г.Ц.Б. ***- Ц.Г.С. с ЕГН********** *** ,С.Г.Ц. с ЕГН********** *** и В.Г.Б. с ЕГН********** *** сумата от 80,69лв./осемдесет лева и шестдесет и девет ст./ представляваща парично уравнение за дял.

 Да осъди Р.П.Р. с ЕГН********** ***  да заплати на наследниците по закон на Г.Ц.Б. ***- Ц.Г.С. с ЕГН********** *** ,С.Г.Ц. с ЕГН********** *** и В.Г.Б. с ЕГН********** ***  сумата от 80,69лв./осемдесет лева и шестдесет и девет ст./ представляваща парично уравнение за дял.

Да осъди Т.П.Р. с ЕГН********** ***   да заплати на  наследниците по закон на Г.Ц.Б. ***- Ц.Г.С. с ЕГН********** *** ,С.Г.Ц. с ЕГН********** *** и В.Г.Б. с ЕГН********** ***  сумата от 80,69лв./осемдесет лева и шестдесет и девет ст./ представляваща парично уравнение за дял.

Да осъди М.Ц.Т. с ЕГН********** ***   да заплати на  наследниците по закон на Г.Ц.Б. ***- Ц.Г.С. с ЕГН********** *** ,С.Г.Ц. с ЕГН********** *** и В.Г.Б. с ЕГН********** *** сумата от 1,44лв./един лев и четиридесет и четири ст./ представляваща парично уравнение за дял.

Да осъди И.Ц.Р. с ЕГН********** ***  да заплати  на наследниците по закон на Г.Ц.Б. ***- Ц.Г.С. с ЕГН********** *** ,С.Г.Ц. с ЕГН********** *** и В.Г.Б. с ЕГН********** ***  сумата от 1,44лв./един лев и четиридесет и четири ст./ представляваща парично уравнение за дял.

Да осъди Е.Ц.Р.  с ЕГН********** ***   да заплати на наследниците по закон на Г.Ц.Б. ***- Ц.Г.С. с ЕГН********** *** ,С.Г.Ц. с ЕГН********** *** и В.Г.Б. с ЕГН********** ***  сумата от 1,44лв./един лев и четиридесет и четири ст./ представляваща парично уравнение за дял.

II.Й.И.Ц. с ЕГН********** ***

1.нива с площ 4,107дка,трета категория в местността „Полето“ имот №004015  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07634/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя 1642,80лв. и

2.нива с площ 5,473дка,четвърта категория в местността „Доков геран“, имот №063028  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07656/11.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 2189,20лв./две хиляди сто осемдесет и девет лева и двадесет ст./ или обща стойност на двата имота от 3832лв.

 Да осъди М.Ц.Т. с ЕГН********** ***,   да заплати на Й.И.Ц. с ЕГН********** ***  сумата от 143,96лв./сто четиридесет и три лева и деветдесет и шест ст./за уравнение на дела.

 III.М.Б.Ш. с ЕГН********** ***

1.нива с площ 4,107дка,трета категория в местността „Полето“ имот №004016  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица № ф07635/10.01.2012г.  с пазарна стойност на земеделската земя 1642,80лв. и

2.нива с площ 5,473дка,четвърта категория в местността „Доков геран“, имот №063029  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07657/11.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 2189,20лв./две хиляди сто осемдесет и девет лева и двадесет ст./ или обща стойност на двата имота от 3832лв.

Да осъди И.Ц.Р. с ЕГН********** *** да заплати на М.Б.Ш. с ЕГН********** ***  сумата от 143,96лв./сто четиридесет и три лева и деветдесет и шест ст./за уравнение на дела.

IV.М.П.В. с ЕГН********** ***

1.нива с площ 4,107дка,трета категория в местността „Полето“ имот №004017  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07636/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя 1642,80лв. и

2.нива с площ 5,473дка,четвърта категория в местността „Доков геран“, имот №063030  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07658/11.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 2189,20лв./две хиляди сто осемдесет и девет лева и двадесет ст./ или обща стойност на двата имота от 3832лв.

Да осъди Е.Ц.Р.  с ЕГН********** *** да заплати на М.П.В. с ЕГН********** ***

сумата от 143,96лв./сто четиридесет и три лева и деветдесет и шест ст./за уравление на дела.

 V.С.Д.Ц. с ЕГН ********** ***

-нива с площ 6,280дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004018  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07637/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 2512лв./две хиляди петстотин и дванадесет лева/.

 Да осъди М.Ц.Т. с ЕГН********** ***   да заплати на С.Д.Ц. с ЕГН********** *** сумата от 138,64лв./сто тридесет и осем лева и шестдесет и четири ст./,представляваща уравнение на дела.

VI.В.Й.Ц. с ЕГН********** ***

-нива с площ 6,280дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004019  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07638/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 2512лв./две хиляди петстотин и дванадесет лева/.

 Да осъди И.Ц.Р. с ЕГН********** *** да заплати на В.Й.Ц. с ЕГН********** *** сумата от 138,64лв./сто тридесет и осем лева и шестдесет и четири ст./,представляваща уранение на дела.

VII.А.Й.Б. с ЕГН********** ***

-нива с площ 6,280дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004020 при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07639/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 2512лв./две хиляди петстотин и дванадесет лева/.

 Да осъди Е.Ц.Р.  с ЕГН********** *** да заплати на А.Й.Б. с ЕГН********** *** сумата от 138,64лв./сто тридесет и осем лева и шестдесет и четири ст./,представляваща уравнение на дела.

VIII. Мариана П.И. с ЕГН********* ***,Облат Плевен

 -нива с площ 4,650дка,трета категория в местността „Полето“ , имот №004021 при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07640/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 1860лв./хиляда осемстотин и шестдесет лева/.

Да осъди М.Ц.Т. с ЕГН********** *** да заплати на Мариана П.И. с ЕГН********* ***,Облат Плевен сумата от 127,98лв./сто двадесет и седем лева и  деветдесет и осем ст./,представляваща уравнение на дела.

IX.И.П.Б. с ЕГН********** ***

-нива с площ 4,650дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004022  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07641/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 1860лв./хиляда осемстотин и шестдесет лева/.

Да осъди И.Ц.Р. с ЕГН********** *** да заплати на И.П.Б. с ЕГН********** *** сумата от 127,98лв./сто двадесет и седем лева и деветдесет и осем ст./,представляваща уравнение на дела.

X.Р.П.В. с ЕГН********** ***

-нива с площ 4,650дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004023  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07642/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 1860лв./хиляда осемстотин и шестдесет лева/.

Да осъди Е.Ц.Р.  с ЕГН********** *** да заплати на Р.П.В. с ЕГН********** *** сумата от 127,98лв./сто двадесет и седем лева и деветдесет и осем ст./,представляваща уравнение на дела.

XI.Л.Н.Б. с ЕГН********** ***

-нива с площ 3,000дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004024 , при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07643/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 1200лв./хиляда двеста лева/.

Да осъди Б.Д.Б. с ЕГН********** *** да заплати на Л.Н.Б. с ЕГН********** *** сумата от 125,32лв./сто двадесет и пет лева и тридесет и две ст./,представляваща уравнение на дела.

 XII.П.С.Б. с ЕГН********** ***

-нива с площ 3,000дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004025 , при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07644/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 1200лв./хиляда двеста лева/.

Да осъди Р.П.Р. с ЕГН********** *** да заплати на П.С.Б. с ЕГН********** *** сумата от 125,32лв./сто двадесет и пет лева и тридесет и две ст./,представляваща уравнение на дела.

XIII.Д.С.Б. с ЕГН********** ***

 -нива с площ 3,000дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004026 , при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07645/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 1200лв./хиляда двеста лева/.

Да осъди Т. Пвлов Р. с ЕГН********** *** да заплати на Д.С.Б. с ЕГН********** *** сумата от 125,32лв./сто двадесет и пет лева и тридесет и две ст./,представляваща уравнение на дела.

XIV.К. Маврудиева Б. с ЕГН********** ***

-нива с площ 3,000дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004027 при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07646/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 1200лв./хиляда двеста лева/.

Да осъди М.Ц.Т. с ЕГН********** *** да заплати на К. Маврудиева Б. с ЕГН********** *** сумата от 125,32лв./сто двадесет и пет лева и тридесет и две ст./,представляваща уравнение на дела.

XV.М.П. Шляновски с ЕГН********** ***

-нива с площ 3,000дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004028 , при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07647/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 1200лв./хиляда двеста лева/.

Да осъди И.Ц.Р. с ЕГН********** *** да заплати на М.П. Шляновски с ЕГН********** ***

 сумата от 125,32лв./сто двадесет и пет лева и тридесет и две ст./,представляваща уравнение на дела.

XVI.С.П.Б. с ЕГН********** ***

-нива с площ 3,000дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004029  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07648/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 1200лв./хиляда двеста лева/.

Да осъди Е.Ц.Р.  с ЕГН********** *** да заплати на С.П.Б. с ЕГН********** *** сумата от 125,32лв./сто двадесет и пет лева и тридесет и две ст./,представляваща уравнение на дела.

XVII. Г.Д.Б. с ЕГН********** ***

-нива с площ 3,000дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004030  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07649/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 1200лв./хиляда двеста лева/.

XVIII. Б.Д.Б. с ЕГН********** ***

-нива с площ 3,000дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004031  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07650/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 1200лв./хиляда двеста лева/.

XIX. Р.П.Р. с ЕГН********** ***

-нива с площ 3,000дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004032  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07651/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 1200лв./хиляда двеста лева/.

XX.Т.П.Р. с ЕГН********** ***

 -нива с площ 3,000дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004033  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07652/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 1200лв./хиляда двеста лева/.

XXI.М.Ц.Т. с ЕГН********** ***

-нива с площ 3,000дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004034  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07653/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 1200лв./хиляда двеста лева/.

XXII.И.Ц.Р. с ЕГН********** ***

-нива с площ 3,000дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004035  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07654/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 1200лв./хиляда двеста лева/.

XXIII.Е.Ц.Р.  с ЕГН********** ***

-нива с площ 3,000дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004036  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07655/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 1200лв./хиляда двеста лева/.

Да осъди наследниците по закон на Г.Ц.Б. ***- Ц.Г.С. с ЕГН********** *** ,С.Г.Ц. с ЕГН********** *** и В.Г.Б. с ЕГН********** *** да заплатят солидарно по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба  в размер на 299,98лв./двеста деветдесет и девет лева и деветдесет и осем ст./.

 Да осъди Й.И.Ц. с ЕГН********** ***                          да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба в размер на 153,28лв. /сто петдесет и три лева и двадесет и осем ст./.

Да осъди М.Б.Ш. с ЕГН********** *** да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба  в размер на 153,28лв. /сто петдесет и три лева и двадесет и осем ст./.

Да осъди М.П.В. с ЕГН********** *** да заплати по сметка на съда окончателна д.т. по приключилата съдебна делба въз в размер на 153,28лв. /сто петдесет и три лева и двадесет и осем ст./.

Да осъди С.Д.Ц. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на съда следната окончателна д.т. по приключилата съдебна делба в размер на 100,48лв./сто лева и четиридеесет и осем ст./

Да осъди В.Й.Ц. с ЕГН********** *** да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба  в размер на 100,48лв./сто лева и четиридесет и осем ст./

Да осъди А.Й.Б. с ЕГН********** *** да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба  в размер на 100,48лв./сто лева и четиридесет и осем ст./

 Да осъди Мариана П.И. с ЕГН********* ***,Облат Плевен да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба  в размер на 74,40лв./седемдесет и четири лева и четиридесет ст./.

Да осъди И.П.Б. с ЕГН********** *** да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба в размер  на 74,40лв./седемдесет и четири лева и четиридесет ст./.

Да осъди Р.П.В. с ЕГН********** *** да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба  в размер на74,40лв./седемдесет и четири лева и четиридесет ст./. 

 Да осъди Л.Н.Б. с ЕГН********** *** да заплати по сметка на съда следната  д.т. по приключилата съдебна делба  в размер на 48лв./четиридесет и осем лева/.

 Да осъди П.С.Б. с ЕГН********** ***  да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба  в размер на 48лв./четиридесет и осем лева/.

 Да осъди Д.С.Б. с ЕГН********** *** да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба в размер на 48лв./четиридесет и осем лева/.

Да осъди К. Маврудиева Б. с ЕГН********** *** да заплати по сметка на съда окончателна д.т. по приключилата съдебна делба в размер на 48лв./четиридесет и осем лева/.

Да осъди  М.П. Шляновски с ЕГН********** ***                         да заплати по сметка на съда окончателна д.т. по приключилата съдебна делба  в размер на 48лв./четиридесет и осем лева/.

Да осъди С.П.Б. с ЕГН********** *** да заплати по сметка на съда окончателна д.т. по приключилата съдебна делба  в размер на 48лв./четиридесет и осем лева/.

Да осъди Г.Д.Б. с ЕГН********** *** да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба  в размер на 48лв./четиридесет и осем лева/.

 Да осъди Б.Д.Б. с ЕГН********** *** да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба  в размер на 48лв./четиридесет и осем лева/.

Да осъди Р.П.Р. с ЕГН********** ***                         да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба в размер на 48лв./четиридесет и осем лева/.

Да осъди Т.П.Р. с ЕГН********** *** да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба в размер на 48лв./четиридесет и осем лева/.

Да осъди М.Ц.Т. с ЕГН********** *** да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба  в размер на 48лв./четиридесет и осем лева/.

Да осъди И.Ц.Р. с ЕГН********** *** да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба в размер на 48лв./четиридесет и осем лева/.

Да осъди Е.Ц.Р.  с ЕГН********** *** да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба  в размер на 48лв./четиридесет и осем лева/.

 

                                           Водим от горното ,съдът

 

                           Р    Е    Ш    И   :

 

   ВЪЗЛАГА на съделителите

 

С.Д.Ц. с ЕГН ********** ***, Й.И.Ц. с ЕГН********** *** и М.Б.Ш. с ЕГН********** ***,  М.Ц.Т. с ЕГН********** ***, И.Ц.Р. с ЕГН********** ***, Е.Ц.Р. с ЕГН********** ***,Г.Д.Б. с ЕГН********** ***, Б.Д.Б. с ЕГН********** ***, Р.П.Р. с ЕГН********** ***, Т.П.Р. с ЕГН********** ***, Мариана П.И. с ЕГН********* ***,Облат Плевен, наследниците по закон на Г.Ц.Б. *** - Ц.Г.С. с ЕГН********** *** ,С.Г.Ц. с ЕГН********** *** и В.Г.Б. с ЕГН********** ***, И.П.Б. с ЕГН********** ***,Р.П.В. с ЕГН********** ***, Л.Н.Б. с ЕГН********** ***, П.С.Б. с ЕГН********** ***, Д.С.Б. с ЕГН********** ***, М.П.В. с ЕГН********** ***,В.Й.Ц. с ЕГН********** ***,А.Й.Б. с ЕГН********** ***,К. Маврудиева Б. с ЕГН********** ***,М.П. Шляновски с ЕГН********** *** и С.П.Б. с ЕГН********** *** следните реални дялове от оставените им в наследство от общия им наследодател Цоло Рашов Бешовски б.ж. на гр.Искър,п. на 01.09.1975г.земеделски земи от землището на Община Искър ЕКАТТЕ 55782,а именно за :  

I.Наследниците на Г.Ц.Б. ***- Ц.Г.С. с ЕГН********** *** ,С.Г.Ц. с ЕГН********** *** и В.Г.Б. с ЕГН********** ***

1.Нива с площ 15,210дка,трета категория в местността „Полето“,имот №004014  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07633/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя 6084,00лв.;

2.Нива с площ 3,725дка,трета категория в местността „Стражовец“,имот №900028  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07659/11.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя 1415,50лв. или на обща на стойност за двата имота  7 499,50лв.

Осъжда Г.Д.Б. с ЕГН********** ***   да заплати на наследниците по закон на Г.Ц.Б. ***- Ц.Г.С. с ЕГН********** *** ,С.Г.Ц. с ЕГН********** *** и В.Г.Б. с ЕГН********** *** сумата от 206,01лв./двеста и шест лева и една ст./ представляваща парично уравнение за дял.

Осъжда Б.Д.Б. с ЕГН********** ***   да заплати на наследниците по закон на Г.Ц.Б. ***- Ц.Г.С. с ЕГН********** *** ,С.Г.Ц. с ЕГН********** *** и В.Г.Б. с ЕГН********** *** сумата от 80,69лв./осемдесет лева и шестдесет и девет ст./ представляваща парично уравнение за дял.

 Осъжда Р.П.Р. с ЕГН********** ***  да заплати на наследниците по закон на Г.Ц.Б. ***- Ц.Г.С. с ЕГН********** *** ,С.Г.Ц. с ЕГН********** *** и В.Г.Б. с ЕГН********** ***  сумата от 80,69лв./осемдесет лева и шестдесет и девет ст./ представляваща парично уравнение за дял.

Осъжда Т.П.Р. с ЕГН********** ***   да заплати на  наследниците по закон на Г.Ц.Б. ***- Ц.Г.С. с ЕГН********** *** ,С.Г.Ц. с ЕГН********** *** и В.Г.Б. с ЕГН********** ***  сумата от 80,69лв./осемдесет лева и шестдесет и девет ст./ представляваща парично уравнение за дял.

Осъжда М.Ц.Т. с ЕГН********** ***   да заплати на  наследниците по закон на Г.Ц.Б. ***- Ц.Г.С. с ЕГН********** *** ,С.Г.Ц. с ЕГН********** *** и В.Г.Б. с ЕГН********** *** сумата от 1,44лв./един лев и четиридесет и четири ст./ представляваща парично уравнение за дял.

Осъжда И.Ц.Р. с ЕГН********** ***  да заплати  на наследниците по закон на Г.Ц.Б. ***- Ц.Г.С. с ЕГН********** *** ,С.Г.Ц. с ЕГН********** *** и В.Г.Б. с ЕГН********** ***  сумата от 1,44лв./един лев и четиридесет и четири ст./ представляваща парично уравнение за дял.

Осъжда Е.Ц.Р.  с ЕГН********** ***   да заплати на наследниците по закон на Г.Ц.Б. ***- Ц.Г.С. с ЕГН********** *** ,С.Г.Ц. с ЕГН********** *** и В.Г.Б. с ЕГН********** ***  сумата от 1,44лв./един лев и четиридесет и четири ст./ представляваща парично уравнение за дял.

II.Й.И.Ц. с ЕГН********** ***

1.нива с площ 4,107дка,трета категория в местността „Полето“ имот №004015  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07634/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя 1642,80лв. и

2.нива с площ 5,473дка,четвърта категория в местността „Доков геран“, имот №063028  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07656/11.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 2189,20лв./две хиляди сто осемдесет и девет лева и двадесет ст./ или обща стойност на двата имота от 3832лв.

 Осъжда М.Ц.Т. с ЕГН********** ***,   да заплати на Й.И.Ц. с ЕГН********** ***  сумата от 143,96лв./сто четиридесет и три лева и деветдесет и шест ст./за уравнение на дела.

 III.М.Б.Ш. с ЕГН********** ***

1.нива с площ 4,107дка,трета категория в местността „Полето“ имот №004016  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица № ф07635/10.01.2012г.  с пазарна стойност на земеделската земя 1642,80лв. и

2.нива с площ 5,473дка,четвърта категория в местността „Доков геран“, имот №063029  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07657/11.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 2189,20лв./две хиляди сто осемдесет и девет лева и двадесет ст./ или обща стойност на двата имота от 3832лв.

Осъжда И.Ц.Р. с ЕГН********** *** да заплати на М.Б.Ш. с ЕГН********** ***  сумата от 143,96лв./сто четиридесет и три лева и деветдесет и шест ст./за уравнение на дела.

IV.М.П.В. с ЕГН********** ***

1.нива с площ 4,107дка,трета категория в местността „Полето“ имот №004017  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07636/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя 1642,80лв. и

2.нива с площ 5,473дка,четвърта категория в местността „Доков геран“, имот №063030  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07658/11.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 2189,20лв./две хиляди сто осемдесет и девет лева и двадесет ст./ или обща стойност на двата имота от 3832лв.

Осъжда Е.Ц.Р.  с ЕГН********** *** да заплати на М.П.В. с ЕГН********** ***

сумата от 143,96лв./сто четиридесет и три лева и деветдесет и шест ст./за уравление на дела.

 V.С.Д.Ц. с ЕГН ********** ***

-нива с площ 6,280дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004018  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07637/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 2512лв./две хиляди петстотин и дванадесет лева/.

 Осъжда М.Ц.Т. с ЕГН********** ***   да заплати на С.Д.Ц. с ЕГН********** *** сумата от 138,64лв./сто тридесет и осем лева и шестдесет и четири ст./,представляваща уравнение на дела.

VI.В.Й.Ц. с ЕГН********** ***

-нива с площ 6,280дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004019  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07638/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 2512лв./две хиляди петстотин и дванадесет лева/.

 Осъжда И.Ц.Р. с ЕГН********** *** да заплати на В.Й.Ц. с ЕГН********** *** сумата от 138,64лв./сто тридесет и осем лева и шестдесет и четири ст./,представляваща уранение на дела.

VII.А.Й.Б. с ЕГН********** ***

-нива с площ 6,280дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004020 при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07639/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 2512лв./две хиляди петстотин и дванадесет лева/.

 Осъжда Е.Ц.Р.  с ЕГН********** *** да заплати на А.Й.Б. с ЕГН********** *** сумата от 138,64лв./сто тридесет и осем лева и шестдесет и четири ст./,представляваща уравнение на дела.

VIII. Мариана П.И. с ЕГН********* ***,Облат Плевен

 -нива с площ 4,650дка,трета категория в местността „Полето“ , имот №004021 при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07640/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 1860лв./хиляда осемстотин и шестдесет лева/.

Осъжда М.Ц.Т. с ЕГН********** *** да заплати на Мариана П.И. с ЕГН********* ***,Облат Плевен сумата от 127,98лв./сто двадесет и седем лева и  деветдесет и осем ст./,представляваща уравнение на дела.

IX.И.П.Б. с ЕГН********** ***

-нива с площ 4,650дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004022  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07641/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 1860лв./хиляда осемстотин и шестдесет лева/.

Осъжда И.Ц.Р. с ЕГН********** *** да заплати на И.П. Бешовски с ЕГН********** *** сумата от 127,98лв./сто двадесет и седем лева и деветдесет и осем ст./,представляваща уравнение на дела.

X.Р.П.В. с ЕГН********** ***

-нива с площ 4,650дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004023  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07642/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 1860лв./хиляда осемстотин и шестдесет лева/.

Осъжда Е.Ц.Р.  с ЕГН********** *** да заплати на Р.П.В. с ЕГН********** *** сумата от 127,98лв./сто двадесет и седем лева и деветдесет и осем ст./,представляваща уравнение на дела.

XI.Л.Н.Б. с ЕГН********** ***

-нива с площ 3,000дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004024 , при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07643/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 1200лв./хиляда двеста лева/.

Осъжда Б.Д.Б. с ЕГН********** *** да заплати на Л.Н.Б. с ЕГН********** *** сумата от 125,32лв./сто двадесет и пет лева и тридесет и две ст./,представляваща уравнение на дела.

 XII.П.С.Б. с ЕГН********** ***

-нива с площ 3,000дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004025 , при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07644/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 1200лв./хиляда двеста лева/.

 Осъжда Р.П.Р. с ЕГН********** *** да заплати на П.С.Б. с ЕГН********** *** сумата от 125,32лв./сто двадесет и пет лева и тридесет и две ст./,представляваща уравнение на дела.

XIII.Д.С.Б. с ЕГН********** ***

 -нива с площ 3,000дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004026 , при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07645/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 1200лв./хиляда двеста лева/.

 Осъжда Т. Пвлов Р. с ЕГН********** *** да заплати на Д.С.Б. с ЕГН********** *** сумата от 125,32лв./сто двадесет и пет лева и тридесет и две ст./,представляваща уравнение на дела.

XIV.К. Маврудиева Б. с ЕГН********** ***

-нива с площ 3,000дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004027 при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07646/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 1200лв./хиляда двеста лева/.

 Осъжда М.Ц.Т. с ЕГН********** *** да заплати на К. Маврудиева Б. с ЕГН********** *** сумата от 125,32лв./сто двадесет и пет лева и тридесет и две ст./,представляваща уравнение на дела.

XV.М.П. Шляновски с ЕГН********** ***

-нива с площ 3,000дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004028 , при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07647/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 1200лв./хиляда двеста лева/.

Осъжда И.Ц.Р. с ЕГН********** *** да заплати на М.П. Шляновски с ЕГН********** ***

 сумата от 125,32лв./сто двадесет и пет лева и тридесет и две ст./,представляваща уравнение на дела.

XVI.С.П.Б. с ЕГН********** ***

-нива с площ 3,000дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004029  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07648/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 1200лв./хиляда двеста лева/.

Осъжда Е.Ц.Р.  с ЕГН********** *** да заплати на С.П.Б. с ЕГН********** *** сумата от 125,32лв./сто двадесет и пет лева и тридесет и две ст./,представляваща уравнение на дела.

XVII. Г.Д.Б. с ЕГН********** ***

-нива с площ 3,000дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004030  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07649/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 1200лв./хиляда двеста лева/.

XVIII. Б.Д.Б. с ЕГН********** ***

-нива с площ 3,000дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004031  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07650/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 1200лв./хиляда двеста лева/.

XIX. Р.П.Р. с ЕГН********** ***

-нива с площ 3,000дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004032  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07651/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 1200лв./хиляда двеста лева/.

XX.Т.П.Р. с ЕГН********** ***

 -нива с площ 3,000дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004033  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07652/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 1200лв./хиляда двеста лева/.

XXI.М.Ц.Т. с ЕГН********** ***

-нива с площ 3,000дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004034  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07653/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 1200лв./хиляда двеста лева/.

XXII.И.Ц.Р. с ЕГН********** ***

-нива с площ 3,000дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004035  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07654/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 1200лв./хиляда двеста лева/.

XXIII.Е.Ц.Р.  с ЕГН********** ***

-нива с площ 3,000дка,трета категория в местността „Полето“, имот №004036  при граници и съседи съгласно Проекто-Скица №ф07655/10.01.2012г.   с пазарна стойност на земеделската земя от 1200лв./хиляда двеста лева/.

 Осъжда наследниците по закон на Г.Ц. ***- Ц.Г.С. с ЕГН********** *** ,С.Г.Ц. с ЕГН********** *** и В.Г.Б. с ЕГН********** *** да заплатят солидарно по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба  в размер на 299,98лв./двеста деветдесет и девет лева и деветдесет и осем ст./.

 Осъжда Й.И.Ц. с ЕГН********** ***                          да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба в размер на 153,28лв. /сто петдесет и три лева и двадесет и осем ст./.

Осъжда М.Б.Ш. с ЕГН********** *** да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба  в размер на 153,28лв. /сто петдесет и три лева и двадесет и осем ст./.

Осъжда М.П.В. с ЕГН********** *** да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба въз в размер на 153,28лв. /сто петдесет и три лева и двадесет и осем ст./.

 Осъжда С.Д.Ц. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на съда окончателна д.т. по приключилата съдебна делба в размер на 100,48лв./сто лева и четиридеесет и осем ст./

Осъжда В.Й.Ц. с ЕГН********** *** да заплати по сметка на съда окончателна д.т. по приключилата съдебна делба  в размер на 100,48лв./сто лева и четиридесет и осем ст./

 Осъжда А.Й.Б. с ЕГН********** *** да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба  в размер на 100,48лв./сто лева и четиридесет и осем ст./

 Осъжда Мариана П.И. с ЕГН********* ***,Облат Плевен да заплати по сметка на съда окончателна д.т. по приключилата съдебна делба  в размер на 74,40лв./седемдесет и четири лева и четиридесет ст./.

Осъжда И.П.Б. с ЕГН********** *** да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба в размер  на 74,40лв./седемдесет и четири лева и четиридесет ст./.

 Осъжда Р.П.В. с ЕГН********** *** да заплати по сметка на съда окончателна д.т. по приключилата съдебна делба  в размер на74,40лв./седемдесет и четири лева и четиридесет ст./.  

 Осъжда Л.Н.Б. с ЕГН********** *** да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба  в размер на 48лв./четиридесет и осем лева/.

 Осъжда П.С. Бешовски с ЕГН********** ***  да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба  в размер на 48лв./четиридесет и осем лева/.

Осъжда Д.С.Б. с ЕГН********** *** да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба в размер на 48лв./четиридесет и осем лева/.

 Осъжда К. Маврудиева Б. с ЕГН********** *** да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба в размер на 48лв./четиридесет и осем лева/.

 Осъжда М.П. Шляновски с ЕГН********** ***                         да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба  в размер на 48лв./четиридесет и осем лева/.

Осъжда С.П.Б. с ЕГН********** *** да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба  в размер на 48лв./четиридесет и осем лева/.

Осъжда Г.Д.Б. с ЕГН********** *** да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба  в размер на 48лв./четиридесет и осем лева/.

 Осъжда Б.Д.Б. с ЕГН********** *** да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба  в размер на 48лв./четиридесет и осем лева/.

 Осъжда Р.П.Р. с ЕГН********** ***                         да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба в размер на 48лв./четиридесет и осем лева/.

 Осъжда Т.П.Р. с ЕГН********** *** да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба в размер на 48лв./четиридесет и осем лева/.

 Осъжда М.Ц.Т. с ЕГН********** *** да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба  в размер на 48лв./четиридесет и осем лева/.

 Осъжда И.Ц.Р. с ЕГН********** *** да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба в размер на 48лв./четиридесет и осем лева/.

 Осъжда Е.Ц.Р.  с ЕГН********** *** да заплати по сметка на съда  окончателна д.т. по приключилата съдебна делба  в размер на 48лв./четиридесет и осем лева/.

 

  Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОС-гр.Плевен в 14 дневен срок от съобщението на страните ,че е изготвено.

 

                                               Районен съдия:……………………..